Yttrande över Kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten, prioämnedirektivet och grundvattendirektivet

Yttrande över Kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten 2000/60/EC, prioämnesdirektivet 2008/105/EC och grundvattendirektivet 2006/118/EC.

För att förbättra skyddet för EU:s medborgare, natur och ekosystem i linje med EU:s Biodiversitetsstrategi och EU:s Nollföroreningsvision för 2050 (Zero Pollution Action Plan), och för att öka effektiviteten, minska den administrativa bördan och öka möjligheten att snabbt reagera på nya riskfaktorer, presenterade EU kommissionen den 26 oktober 2022 förslag på hur Ramdirektivet för vatten och de båda dotterdirektiven grundvattendirektivet och prioämnesdirektivet ska uppdateras.

Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på kommissionens förslag.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll