Yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter samt finansierings- och kompletteringsbelopp

Naturskyddsföreningen tillsammans med Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat remissyttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och finansiering för 2024-2026.

Föreningarna har i många år följt utvecklingen inom området finansiering av hantering och förvaring av radioaktivt avfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Föreningarna har genom åren lämnat yttranden både över åtskilliga förslag till regeringen om kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter, och över de förslag på ändringar av finansieringslagstiftningen som har genomförts genom åren.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll