Svenska staten möjliggör fossila satsningar utomlands – ny granskning av Sveriges exportkreditsystem

Den globala uppvärmningen pågår och världens länder har enats om att utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt för att undvika de mest förödande konsekvenserna. Trots det möjliggör svenska staten projekt som leder till enorma utsläpp i andra länder. Under de senaste åren har flera miljarder gått till att gynna fossila verksamheter tack vare lån och garantier från den svenska staten. Det visar Naturskyddsföreningens granskning av det svenska exportkreditsystemet.

I Paris år 2015 enades världens länder om att den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under två grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. För att begränsa uppvärmningen måste de finansiella flödena stödja en global omställning till förnybar energi. I vår nya rapport "Världens första fossilfria exportkrediter?" har vi granskat de fossila verksamheter som möjliggörs med hjälp av svenska exportkrediter. 

Hela rapporten hittar du här.

Systemfel motverkar omställningen

Exportkrediter är garantier eller förmånliga lån som svenska staten erbjud­er företag för att underlätta affärer utomlands, i syfte att gynna den svenska exportnä­ringen. Krediterna skulle kunna användas som ett instrument i den globala omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och för att exportera klimatlösningar. Men rapporten visar att svenska exportkrediter möjliggör projekt som leder till stora utsläpp i andra länder, helt i motsats till Parisavtalet. 

Utvinning av fossilgas i Arktis

Exportkrediter går bland annat till utvinning av fossilgas i Arktis; till ett projekt som varje år genererar 5,3 miljoner ton växthusgaser. Trots att fortsatt användning av fossila bränslen kommer leda till katastrofala följder hindras inte den här typen av investeringar av miljö- och klimatstandarder för exportkrediter. Klimatutmaningen är akut och vi har inte tid att vänta längre – reglerna för exportkreditsystemet måste revideras för att förhindra nya fossila investeringar. Att det svenska exportkreditsystemet gynnar fossil verksamhet går inte heller ihop med Sveriges egna ambitioner om att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.  Exportkreditnämnden säger själva att regelverket inte är anpassat efter Parisavtalet. Nu är det hög tid att förändra det svenska exportkreditsystemet. 

Miljarder i stöd till  fossil verksamhet

Myndigheten Exportkreditnämnden och det statliga bolaget Svensk Exportkredit AB utgör tillsammans det svenska exportkreditsystemet. Mellan åren 2014 och 2018 ställde Exportkreditnämnden ut garantier till ett värde av 5,8 miljarder kronor till verksamheter inom fossilkraft, vilket motsvarar 2,3 procent av myndighetens totala garantigivning under perioden. Under 2018 var Svensk Exportkredit AB:s bruttoutlåning till utvinning av fossila bränslen 2,5 miljarder kronor, och ytterligare 19,3 miljarder kronor gick till fossilbränsleberoende infrastruktur. Tillsammans motsvarar detta 6,5 procent av bolagets totala bruttoutlåning.

Det handlar alltså om stora summor som just nu går till fossila investeringar. Men sett till hela det svenska exportkreditsystemet utgör ändå de här fossila krediterna en relativt liten del. Med andra ord borde det vara fullt möjligt att införa restriktioner för fossil verksamhet utan några större konsekvenser för den inhemska exportnäringen. Det gör att Sverige både kan och borde göra allt som går för att bli det första landet med helt fossilfria exportkrediter.

Vi har inte tid att vänta längre

Att svenska staten bidrar till att förverkliga fossila projekt via exportkrediter i andra länder är inget nytt, och de senaste åren har faktiskt klimatambitionerna höjts. Men förändringarna är långt ifrån tillräckliga. Nu krävs ett stopp för stöd till alla fossila verksamheter. Att som i dag låta exportkrediter möjliggöra verksamhet som bidrar till en inlåsning i ett fossilberoende är helt ohållbart. Genom att vara det första landet med helt fossilfria exportkrediter kan vi dessutom inspirera andra länder att göra likadant, vilket skulle leda till en rejäl minskning av de globala utsläppen.

Våra krav

Som uppdragsgivare till de svenska exporkreditinsituten  har regeringen ett ansvar för att institutens affärer är förenliga med en rättvis och hållbar klimatpolitik. Regeringen bör ge Svensk Exportkredit AB och Exportkreditnämnden i uppdrag att vidta följande åtgärder:

1. Införa restriktioner som säkerställer att exportkrediter inte möjliggör finansiering av fossila verksamheter, såväl vad gäller råvaruutvinning som kraftgenerering (inklusive transport- och infrastrukturprojekt med detta syfte).

2. Offentligt publicera information om alla affärer, inklusive deras sociala-, miljö- och klimatkonsekvenser.

3. Verka för en revidering av OECD:s rekommendationer för medlemsländernas exportkrediter i syfte att fasa ut stödet till fossila verksamheter.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.