Faktablad: Livscykelanalys (LCA)

Energifallet

Faktablad: Livscykelanalys (LCA)

Vad är LCA?

Vad är LCA?

När produkter skapas krävs många resurser och transporter och alla har olika stor påverkan på miljön. LCA är ett verktyg som används för att granska hur en produkt eller tjänst påverkar miljön som helhet. En livscykelanalys följer en produkt från vaggan till graven, och beskriver dess miljöpåverkan från råvaruutvinning till avfallshantering. Alla resurser som används och alla utsläpp som sker däremellan räknas in. Syftet kan vara att minska produktens miljöpåverkan, att jämföra produkter eller tjänster. För att något ska kunna miljömärkas är LCA ett verktyg för att se hur miljövänligt det är. Det handlar om att se vad som släpps ut, hur mycket energi som går åt, utsläppens miljöbelastning och en värdering av miljöpåverkan.

Ett annat sätt att se på varors livscykler är ”från vagga till vagga” – på engelska ”cradle to cradle” (C2C). Där tar varans väg aldrig tar slut, utan återgår till systemet igen genom någon form av återanvändning. Det betyder att materialet i varan blir något nytt istället för att slängas.

En traditionell livscykelanalys mäter en produkts totala miljöpåverkan. Det finns också sociala livscykelanalyser som beskriver människors arbetsvillkor och påverkan på det lokala samhället.

LCA kan göras inom ett företag eller av någon annan utanför, till exempel en privatperson eller konsult.

Livscykelanalysens fyra steg

Livscykelanalysen består av fyra steg; målbeskrivning och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedömning och tolkning.

Steg 1 - Målbeskrivning och omfattning
Definiera målen med undersökningen och hur omfattande den ska vara. Varför ska just detta undersökas? Vad ska tas reda på? Bestäm omfattning, hur stor undersökningen ska vara, vilka aktörer som ska undersökas. Vilken del av tillverkningsprocessen ska undersökas?

Steg 2 - Inventering
Inventera hur ett föremål går från vaggan till graven eller vagga till vagga. Skapa en bild av hur produkten går från råvara till färdig produkt eller till avfallshantering. Hur mycket energi och material går åt i varje steg? Vilka kemikalier eller gifter används eller släpps ut? Detta brukar kallas ett flödesschema. Då målas en bild av hur råvarans väg till färdig produkt ser ut och vad som släpps ut/används på vägen. (Bilden överst är ett exempel på en T-shirts flödesschema).

Steg 3 - Miljöpåverkansbedömning
Bedöma hur stor miljöpåverkan föremålet/produkten har. Hur mycket resurser förbrukas? Hur påverkas hälsan på människor? Hur påverkas miljön, vattnet, djuren och ekosystemen? (ekologiska effekter).

Steg 4 - Tolkning
Analysera, utvärdera och tolka resultatet. Varför blev det som det blev? Vad kan det dras för slutsatser?

Så tycker Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen tycker att vi människor behöver förändra vårt beteende kring konsumtion. Det är inte hållbart att fortsätta konsumera som vi gör idag. Produkter som produceras är inte hållbart för varken människa, samhälle eller miljö då det innehåller farliga ämnen, dåliga arbetsvillkor och naturresurser går åt.

En del i vårt konsumtionssamhälle är transporterna som krävs för att vi ska få våra varor. Naturskyddsföreningen anser att vi måste minska utsläppen från transporterna och arbetar för att transportsektorn ska få en övergång från fossila drivmedel till el eller hållbara biodrivmedel. Transporterna släpper ut växthusgaser som förstör vårt ozonlager och därför måste transporterna bli färre och kortare. På grund av detta är kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen viktiga arbetsområden.

Inte enbart vårt bränsle måste bli fritt från fossiler utan även alla våra energikällor, vi måste använda energi som inte tar slut. Energin i framtiden ska komma från 100 % förnyelsebara källor och detta tycker Naturskyddsföreningen ska ske i hela världen.