Ett lodjur med sin lodjursunge.
Hjälp oss rädda våra hotade arter Stöd arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.  

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete 

Människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och har lett till tusentals rödlistade arter. Stöd arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.  

Rädda våra hotade arter 

Artrikedom är viktigt för våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Men människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och hotar arter. Vi har idag närmre 5 000 rödlistade arter i Sverige, varav nästan hälften är hotade. Exempel på särskilt utsatta arter är rovdjur, skogsarter och arter knutna till våtmarker.

Några av de rödlistade arter som Naturskyddsföreningen jobbar med är våra stora rovdjur. Hit räknas björn, järv, lo och varg. Våra rovdjursstammar är starkt påverkade av hur vi människor förändrar landskapen. Låga förvaltningsnivåer och bristfällig invandring beslutat av myndigheter gör också att t ex vargen har drabbats av inavel. Om rovdjuren försvinner, sker rubbningar i ekosystemen. Stora rovdjur utgör även en buffert mot sjukdomar inom bytespopulationen eftersom de tar de sjuka och svaga djuren först.

Stöd vårt artbevarande arbete för hotade arter i Sverige, samt för att öka kunskapen om arters betydelse för ekosystem och den biologiska mångfalden.  

Din gåva bidrar exempelvis till arbetet för att:  

  • Öka kunskapen om hur människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och hotar arter.  
  • Utreda vad som behövs för att rädda hotade arter. 
  • Öka kunskapen om rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden  
  • Viltförvaltning och jakt ska utgöra en del av hållbart nyttjande av biologiska resurser.  
  • Skyddsjakt på björn, järv, lo och varg ska enbart undantagsvis tillåtas, när alla alternativa lösningar prövats och inte fungerat.

Tack för ditt stöd!

Steg 1 av 3

Välj belopp

Steg 2 av 3

Ange dina uppgifter

Steg 3 av 3

Välj betalsätt