Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk!Då kan vi kämpa för politiska satsningar på ekologiskt jordbruk och du bidrar till friska ekosystem, naturbetesmarker och ängar.

Stöd arbetet  för  ett hållbart  jordbruk!  

Framtidens matproduktion är beroende av friska ekosystem. Jordbruket kommer alltid medföra miljöbelastningar, men kan också bidra till att stärka den biologiska mångfalden. Idag nås inga av miljömålen som berör odlingslandskapet.

Övergödning och föroreningar i sjöar och hav fortsätter vara ett problem och jordbrukets klimatpåverkan är stor. Utbredd användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel bidrar till urholkning av odlingslandskapets biologiska mångfald.

En del av lösningen är ekologiskt jordbruk. Det skapar bättre lönsamhet för bönder, använder inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och ger högre biologisk mångfald. Vi behöver också fler betesmarker och ängar som sköts.    

Med din gåva bidrar du till arbetet för att:

  • jordbruket ska minska sin miljöpåverkan
  • jordbruket ska bidra till viktiga natur- och kulturvärden, ekosystemtjänster och kolinlagring
  • öka politiska satsningar på ekologiskt lantbruk
  • öka arealen naturbetesmarker och ängar.

Tack för ditt stöd!

Steg 1 av 3

Välj belopp

Steg 2 av 3

Ange dina uppgifter

Steg 3 av 3

Välj betalsätt