De livsviktiga globala målen

Alla delar av Naturskyddsföreningens arbete är kopplade till något eller några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Hur världen lyckas att uppfylla Agenda 2030 under de kommande åren är avgörande för mänskligheten och för planetens välstånd.

Alla mål har ekonomiska, sociala och miljömässiga delar som måste uppfyllas för att uppnå en värld i balans.

De globala målen är en mycket omfattande plan som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen. Därför ger de en stor möjlighet att forma framtiden till det bättre.

Det här tycker vi behöver göras för att kunna nå Agenda 2030 och de globala målen

Naturskyddsföreningen välkomnar de 17 globala målen och 169 delmålen som ett ambitiöst övergripande ramverk för världens samlade hållbarhets- och utvecklingsarbete. Målen innebär en gemensam utmaning att jobba med 2030 i sikte.

Som en del i föreningens arbete med de globala målen har vi tagit fram åtta positionspapper. De visar hur Naturskyddsföreningen ser på det aktuella området och vad vi anser behöver göras för att målet ska kunna uppnås. Vi har tagit fram positionspapper för mål 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15 samt ett tvärgående positionspapper för miljögifter som knyter an till ett flertal mål inom Agenda 2030. Du hittar dokumenten i höger spalt.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl berättar om målen:

Vem ansvarar för genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen?

I Sverige är det regeringen som ansvarar för genomförandet. Till sin hjälp har de en delegation för att stimulera arbetet och för att upprätta en handlingsplan för Sveriges genomförande av målen.

Delegationen består av 12 ledamöter som tillsammans har breda kunskaper och erfarenheter om de frågor som ingår. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är en av de ledamöter som har fått en plats i delgationen. 

Vad har delegationen kommit fram till?

I sin rapport från maj 2017 kartlägger delegationen hur Sverige ligger till och ger förslag för prioriterade områden att arbeta med. Utifrån denna kartläggning har de plockat ut sex områden som behöver prioriteras i Sverige. Dessa områden berör samtliga globala mål. De områden som identifierats är:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

I delegationens rapport finns också förslag på åtgärder för att driva på utvecklingen. Länk till rapporten finns i högerspalten.

Den 1 mars 2018 lämnade delegationen över en redovisning till regeringen som bland annat visar att Sverige har ett stort antal riksdagsbundna mål som är i linje med målen och delmålen i Agenda 2030.

Här kan du läsa mer om samtliga 17 mål:

Klicka på de mål som du vill vet mer om så får du en presentation av aktuellt mål från UNDP (FN:s utvecklingsprogram).

Mål 1 – Ingen fattigdom
Mål 2 – Ingen hunger
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Mål 4 – God utbildning för alla
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Mål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
    
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Mål 14 – Hav och marina resurser 
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald  
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
M
ål 17 – Genomförande och globalt partnerskap   

 

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.