Kapitalplacering

Hur en organisation väljer att förvalta sitt kapital har potentiellt stor miljöpåverkan. Förbränning av fossila bränslen står för cirka två tredjedelar av världens utsläpp av växthusgaser. Genom att avlägsna innehav i fossila bolag skickas ett viktigt budskap om en värld utan fossila bränslen. En fossilfri portfölj utsätts också för en lägre grad av risk i takt med att många fossila bolag idag uppvisar dålig lönsamhet. Hela den fossila ekonomin blir alltmer obsolet till förmån för förnybara energialternativ.

 

Svenska affärsbanker har många tiotals miljarder investerade i fossila bolag och utsätter därmed sina kunder för onödiga finansiella risker. Genom att välja kapitalförvaltare noga och sätta upp strikta krav för hur organisationens tillgångar ska placeras kan ni vara med och påverka finansmarknaden att vända sig bort från fossil energi. Trenden är tydlig – den så kallade divesteringsrörelsen, det vill säga organisationer och företag som aktivt säljer av sitt fossila innehav, växer sig bara starkare. 

Exempel på hållbarhetskrav i en kapitalplaceringspolicy 

Här följer ett exempel på hur hållbarhetskrav i en kapitalplaceringspolicy kan formuleras:

 • Organisationens vision om att vara drivande i miljöfrågor genomsyrar hela verksamheten. Miljömässig hållbarhet är därmed, tillsammans med socialt ansvarstagande, centralt i organisationens kapitalförvaltning, som tydligt ska reflektera föreningens ledande ställning i dessa frågor.
 • Organisationen vi agerar som aktiv ägare. Här är relationen till fondförvaltare av stor betydelse. I ett första steg ska förvaltare väljas utifrån deras arbete med och förståelse för de frågor som bidrar till en hållbar utveckling.
 • Regelbunden uppföljning som innefattar hållbarhetsaspekter ska ske med befintliga förvaltare. Organisationens innehav ska granskas halvårsvis av extern leverantör av hållbarhetsanalys och data. Om innehav påträffas som strider mot policyn ska dialog initieras med förvaltare och utifrån denna väljer föreningen huruvida innehaven ska avyttras. Den aktiva dialogen samt tydliga redovisningskrav på förvaltare säkerställer policyns efterlevnad.
 • Organisationens placeringar inom kapitalförvaltningen ska ta hänsyn till företags påverkan på miljö och människor i enlighet med etablerade riktlinjer såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessa riktlinjer omfattar principerna i internationella konventioner däribland Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, Konventionen om biologisk mångfald (CBD) och Parisavtalet (FN:s ramkonvention om klimatförändringar) samt Riodeklarationen och FN:s deklaration om urfolks rättigheter (UNDRIP).
 • Organisationen stödjer den vision om global hållbar utveckling som ligger till grund för de Globala Målen, som världssamfundet åtagit sig att uppnå till år 2030 (Agenda 2030). Organisationen vill investera i företag som har ett trovärdigt hållbarhetsarbete, som inte bara följer vedertagna hållbarhetsinitiativ och riktlinjer inom sin verksamhet, utan som även genom sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Exempel på relevanta områden är:

 • Återbruk och återvinning, utsläppsrening/minskning, förnybar energi, energieffektivisering,
 • Teknikutveckling, miljöadministration och miljökontroll. Företag som tillverkar, säljer eller på annat sätt främjar miljömärkta produkter och tjänster ska gynnas. Organisationen ska redovisa kapitalplaceringarnas koldioxidavtryck och använder det som underlag i en transparent påverkansdialog med kapitalförvaltare. Organisationen vill investera i företag som bidrar till alternativa lösningar till fossila bränslen. Investeringar ska inte göras i företag som är involverade i produktion eller distribution av fossila bränslen inklusive elproduktion från fossil källa eller i företag vars huvudsakliga verksamhet består av tjänster till den fossila sektorn.
 • När det gäller investeringar i statsobligationer (under tillgångslaget ”säkra räntor”), ska Organisationen inte investera i statsobligationer utgivna av länder med dokumenterade kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, statsobligationer utgivna av länder som anses "inte fria" av Freedom House.
 • Vidare ska investeringar inte göras i företag som:
 • Inte förebygger eller åtgärdar bekräftad negativ påverkan på människor och miljö.
 • Utvinner uran eller driver kärnkraftverk och/eller distribuerar energi producerad med kärnkraft.
 • Är involverade i produktion, distribution eller tjänster av tobak, pornografi, militärt materiel och militära tjänster samt civila skjutvapen.
 • Är involverade i så kallade kontroversiella vapen: klustervapen, personminor, biologiska vapen, kemiska vapen, kärnvapen samt utarmat uran.