Sveriges nya klimatlag – så funkar den!

Danmark har en, Storbritannien har en, och från och med 1 januari 2018 har även Sverige en. En klimatlag alltså, som ser till att våra politiker inte får strunta i klimatet när nya beslut fattas.

Var med och verka för en stark global miljörörelse.

Den andra februari i 2017 lade regeringen fram ett förslag till Sveriges första klimatlag. Eller ja, ett klimatpolitiskt ramverk om vi ska vara korrekta, där klimatlagen är en av tre delar. De andra två delarna är nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd som ska se till att våra politiker tydligt redovisar hur arbetet går. Upplägget liknar hur vårt finanspolitiska ramverk styr finanspolitiken.

Ramverket baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen, där representanter från sju av våra riksdagspartier ingår. Därför är det väldigt troligt att förslaget också kommer att röstas igenom i riksdagen.

Men vad exakt innebär det här i praktiken då? Jo, de tre benen i ramverket funkar så här:

Klimatlagen

• Klimatlagen ser till att regeringens klimatpolitik utgår ifrån klimatmålen och bestämmer hur arbetet ska bedrivas.

• Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

• Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i statsbudgeten.

Klimatmålen

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några ”nettoutsläpp ” av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå ”negativa utsläpp ”. Rent konkret betyder det att utsläppen från verksamheter inom Sverige senast år 2045 ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att klara de återstående 15 procenten får kompletterande åtgärder räknas in. Det kan till exempel vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark eller investeringar i förnybart i andra länder. Efter 2045 ska utsläppen vara "negativa", alltså att de kompletterande åtgärderna ska leda till större upptag och minskningar än de svenska utsläppen.

• Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Inrikes flyg räknas dock inte in i detta mål eftersom de utsläppen regleras i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS.

• Utsläppen i Sverige som inte omfattas av EU ETS ska senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. För att nå målen till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläppsminskningarna ske genom kompletterande åtgärder.

Klimatpolitiska rådet

Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt råd inrättas med uppgift att ge regeringen en oberoende utvärdering av hur deras politik stämmer överens med klimatmålen. 

 

Äntligen en klimatmaxad politik?

Klimatet har allt för länge varit styvmoderligt behandlat av våra politiker och allt för ofta knuffats åt sidan för andra frågor som ansetts viktigare. Men vad i hela friden kan vara viktigare än vårt klimat och vår gemensamma framtid på planeten? Inget såklart.

Därför har Naturskyddsföreningen länge jobbat för en tuffare klimatpolitik. Vi har väntat på att våra politiker ska sluta smådutta och istället sätta full fart framåt i klimatarbetet för att undvika klimatkaos. Så nu när vi snart får en klimatlag, betyder det att vi äntligen får den klimatmaxade politik som vi tjatat om i flera år? Vi hoppas det! 

Men en klimatlag minskar inte i sig några utsläpp, vi behöver fortfarande modiga politiker som fattar nödvändiga beslut. Klimatlagen är ett stöd, men gör inte jobbet åt dem. För att leva upp till Parisavtalet som slöts 2015 kommer också målen behöva skärpas till ordentligt. Å andra sidan vet vi att politiker ofta är överdrivet försiktiga när de sätter mål och sedan överträffar dem långt i förtid. 

Vi jobbar för att de svenska utsläppen ska vara nära noll till 2030 och kommer fortsätta pusha våra politiker framåt genom att granska, komma med lösningsförslag, peppa, kritisera dåliga beslut och tjata, tjata, tjata. För en klimatmaxad politik. Och en framtid utan klimatkaos.

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är över 230 000 medlemmar som trycker på för en tuffare klimatpolitik. Med din hjälp blir vi ännu starkare.