Ändrat klimat driver människor på flykt

I takt med att klimatet förändras blir det fler och fler människor som tvingas lämna sina hem. Vilka är klimathoten som orsakar det? Och hur jobbar Naturskyddsföreningen för att skydda lokalbefolkningar och naturen?

En person som står på en uttorkad tidigare sjö.
I takt med att klimatet förändras blir det fler och fler människor som tvingas fly.

Foto / Illustration:

Getty Images.

Det finns ingen internationellt erkänd definition för miljöflyktingar eller klimatflyktingar, och att ha drabbats av klimatförändringar är inte ett giltigt skäl att få asyl. Ändå finns det över hela världen människor som tvingats fly på grund av torka, översvämningar eller uteblivna skördar i kölvattnet av klimatförändringar.

– År 2050 kommer det att finnas 200 miljoner miljöflyktingar i världen till följd av klimatförändringarna, säger William Lacy Swing, generaldirektör för Internationella Organisationen för Migration (IMO) enligt Omvärlden.

Klimatförändringarna sker inte gradvist eller jämt fördelat över jorden. Platser med oroligheter där många människor lever i osäker situation överlappar väl med platser där effekterna av klimatförändringarna är som starkast. Sorgligt nog, är det de länder som bidragit minst till att skapa den globala uppvärmningen som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser .

– Klimatförändringarna är ett växande hot mot fred och välstånd, sade FNs Generalsekreterare Antonio Guterres i sitt tal under FNs möte om klimat och hållbar utveckling i mars i år.

Antonio Guterres, som tidigare var högkommissionär för FN:s flyktingkommissariat UNHCR, har upprepade gånger påpekat sambanden mellan klimatförändringarna, global instabilitet och en växande mängd flyktingar i världen. Han menar att klimatförändringarna är vår tids stora utmaning.

Klimatförändringarna förstärker andra, redan existerande, hot och ökar ekonomisk och politisk instabilitet. De ökar förekomsten av både plötsliga väderkatastrofer som översvämningar och stormar och mer långsamma katastrofer som torka och ökenspridning. De bidrar till dåliga eller inga skördar, hunger och överbefolkade stadskärnor, underblåser politisk instabilitet och förvärrar effekten av krig, vilket i sin tur leder till att ännu fler människor tvingas fly.

Orsakssammanhangen bakom naturkatastrofer eller flykt är komplexa, och det går oftast inte att peka ut en specifik orsak till att folk tvingas fly eller till extrema väderfenomen som torka eller översvämningar. Vad vi vet säkert är att extremt väder ökar i förekomst på grund av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna och krig

Klimatförändringarna påverkar människors livsvillkor direkt och indirekt så att motsättningar och konfliktrisker ökar. Konkurrensen om viktiga och bristande resurser, som färskvatten, jordbruksmark och betesområden förvärras.

Men det går oftast inte att peka ut en enskild orsak till konflikter, utan det rör sig om ett samspel mellan flera olika faktorer som fattigdom, social orättvisa och bristande statliga institutioner. Faktorer som påverkas mer eller mindre av klimatförändringar.

Ett aktuellt exempel kommer från Syrien. Den stora torkan som härjade i Syrien 2007-2010 bidrog till att konflikten i Syrien bröt ut 2011. Det var den värsta torkan i Syrien i modern tid, skördar uteblev och många jordbruksfamiljer såg sig tvingade att flytta till städerna. Torkan var ovanligt svår och långvarig, och forskare menar att det sannolikt berodde på den globala uppvärmningen, som vi människor orsakat (Colin P. Kelley et al, 2015).

Klimatförändringarna hotar tillgången på mat

Klimatförändringarna har negativ påverkan inte bara på naturen utan också på människors försörjning. Ett förändrat klimat påverkar i stor utsträckning levnadsvillkoren för människor som är beroende av vad naturen ger i form av jordbruk, fiske eller skogsbruk.

Risken för förlust av viktiga skördar ökar i takt med högre risk för extrema väderförhållanden som torka och översvämningar. Det bidrar till ekonomisk instabilitet när priset på viktiga grödor fluktuerar.

Tillgången på färskvatten påverkas också negativt. En tredjedel av jordens innevånare lever redan i länder med vattenstress.

I Afrika förväntas de torra regionerna bli ännu torrare. Många människor förväntas bli drabbade när skördar slår fel och vattentillgången minskar, inte minst i regioner som Sahel-området söder om Sahara som redan tidigare är utsatt för torka. Möjligheterna till anpassning är ytterst begränsade på stora delar av kontinenten.

Klimatförändringarna orsakar översvämningar

Havsnivån höjs och hotar landområden och hela nationer som ligger nära havsytan, som önationer i Stilla Havet eller Bangladesh.

Lågt liggande öar och deltaområden hotas av översvämningar och stigande havsnivåer. Men redan innan det gått så långt är risken stor att saltvatten tränger in i grundvattnet och försaltar jordbruksmark.

På önationen Kiribati, som är en av världens lägst liggande länder, har evakuering redan blivit officiell nationell politik.

Klimat(o)rättvisa

Klimatförändringarnas konsekvenser som till exempel översvämningar, extremväder och höjda havsnivåer slår särskilt hårt mot de människor som lever i fattigdom. Samtidigt är det världens höginkomstländer som bär det stora ansvaret för klimatförändringarna.

Inom Naturskyddsföreningens globala arbete med klimatfrågor samarbetar vi med organisationer som arbetar med att stärka lokalsamhällens rättigheter och för att alla människor ska få tillgång till förnybar energi. Våra samarbetsorganisationer arbetar också på olika sätt med klimatanpassning.

Hopp trots allt

FNs Generalsekreterare ser ändå anledning att vara optimistisk.

– Klimatförändringarna ger oss också ett enormt tillfälle till förändring som vi inte har råd att missa. Att agera för klimatet är inte bara det enda rätta, det är också bra för affärerna. Det har potential att frigöra stor ekonomisk tillväxt i alla regioner och för alla människor, menar Antonio Guterres.

Hur man än ser på saken är klimatförändringarna något som angår oss alla i vår globala värld.  Det är vi människor som orsakat det, vi - och naturen, förstås! - som drabbas och det är bara vi som kan göra något åt det.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.