Avelsprojektet för pilgrimsfalk

I samarbete med Nordens Ark i Bohuslän driver Naturskyddsföreningen en avelsstation där falkungar föds upp för utsättningar i naturen. På Nordens Ark finns elva specialbyggda burar med falkpar.

Falkunge matas inom avelsprojektet för pilgrimsfalk

Foto / Illustration:

Peter Lindberg

Det är svårt att få falkar att häcka i fångenskap - man räknar med att bara 50 procent av de könsmogna fåglarna häckar i bur. Dessutom dröjer det upp till 4-5 år innan falkarna blir könsmogna i fångenskap.

Ny stam av pilgrimsfalk i Mellansverige - ett mål

Pilgrimsfalken har fortfarande en mycket begränsad utbredning i landet med två delpopulationer - en i sydvästra Sverige och en i övre Norrland. Falkarna i de två områdena har ingen kontakt med varandra och spridningen från dessa kärnområden till "falktomma" delar av landet går mycket långsamt.

De ungar som idag föds upp på Nordens Ark sätts ut i Dalarna, för att på sikt försöka bygga upp en ny population av falk i Mellansverige. Tanken med utsättningar är att försöka bygga en bro mellan de två delpopulationerna för att underlätta spridningen.

Aveln räddade pilgrimsfalken

Avelsprojektet startade redan 1974 för att rädda pilgrimsfalken, som då höll på att dö ut i Sverige. Det berodde främst på att att olika miljögifter som PCB, DDT och kvicksilver spreds i naturen. Avelsarbetet inom Projekt pilgrimsfalk blev avgörande för att pilgrimsfalken räddades i södra Sverige.

I samarbete med svenska, norska, finska och engelska naturvårdsmyndigheter byggdes en avelspopulation upp. Målsättningen i första fasen var att återskapa en vild stam av cirka 30 häckande par i sydvästra Sverige. För att nå detta mål krävdes en avel som under flera år kunde producera ett stort antal ungar för utsättning.

Uppbyggnad av avelsstammen

Avelstammen byggdes upp med falkar insamlade antingen som ägg eller ungar från skilda boplatser i Skandinavien. De första utsättningarna av buruppfödda ungar påbörjades i Bohuslän 1982. Avelsprojektet byggde under det första årtiondet mycket på ideellt engagemang med fågelintresserade lantbrukare som tog hand om falkparen. Burar med falkar fanns i Dalsland, Bohuslän, Västergötland och Småland och dessutom hölls ett antal par på en dansk avelsstation.

Uppfödningen lyckades

1987 flyttades alla avelsfalkar (cirka 30 fåglar) över till en nybyggd avelsstation utanför Göteborg. Den drevs i samarbete med Göteborgs Ornitologiska Förening. Den nya avelsstationen blev en lyckad satsning och uppfödningen av falkungar ökade snabbt. Närmare 400 falkungar släpptes fria i Västsverige fram till 1997.

En del ungar adopterades ut till vilda falkpar men de flesta fick sättas ut med hjälp av "hacking". Det innebär att ungarna sätts i en nätförsedd låda i en klippbrant cirka en vecka innan de är flygfärdiga.

Projektet räddade falkarna

Avelsprojektet inom Projekt pilgrimsfalk var avgörande för att pilgrimsfalken räddades i södra Sverige. År 2000 hade målsättningen med 30 häckande vilda par nåtts i Västsverige. Stammen är nu så stor att den tillväxer utan några åtgärder.

År 2000 flyttades de kvarvarande avelsfalkarna till en nybyggd buranläggning på Nordens Ark, där aveln bedrivs idag.