Bergvik Skog på väg att förlora FSC-märkning

Bergvik Skog riskerar att förlora sin FSC-certifiering. Företaget har i år fått två allvarliga anmärkningar efter brott mot miljöcertifieringens regler. Bolaget har byggt en skogsbilväg genom en nyckelbiotop, ett värdefullt skogsområde, utan att göra en naturvärdesbedömning av skogen. Nyckelbiotoper får enligt certifieringsreglerna inte förstöras. Man har dessutom planerat att avverka flera nyckelbiotoper som Naturskyddsföreningens ideellt aktiva har hittat och anmält.

Avverkad nyckelbiotop för skogsbilväg.
Bergviks avverkning för att dra en skogsbilväg genom värdefull skogsmark.

Bergvik Skog har en lång historia bakom sig med misslyckanden att identifiera områden med mycket höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Naturskyddsföreningen har under många år dokumenterat hur Bergvik, genom sina entreprenörer Stora Enso och Korsnäs, planerat att avverka nyckelbiotoper. Bolaget har under åren 2008 – 2010 fått flera anmärkningar från sin FSC-certifierare för att man inte klarat av att säkerställa att områden med höga naturvärden inte avverkas.

Den allvarligaste typen av anmärkning inom FSC är ett så kallat Major CAR, vilket Bergvik fick 2010, efter flera mindre anmärkningar tidigare år. När en anmärkning delas ut från en certifierare måste, enligt FSC:s regler, åtgärder vidtas för att förhindra att felaktigheterna upprepas. Eftersom Bergvik Skog har fått behålla sitt FSC-certifikat bör de alltså ha utvecklat en bättre metodik för att hitta de skyddsvärda områdena, efter alla de anmärkningar de fått sedan 2008.

Naturskyddsföreningen har dock fortsatt sin fältgranskning av Bergvik och ser dessvärre inte någon förbättring i praktiken. Föreningen har därför lämnat in ett stort antal klagomål till FSC under de senaste åren. Detta har resulterat i att Bergvik i år fått två Major CAR, dels för en skogsbilväg rakt genom en nyckelbiotop och dels för att planerat att avverka flera andra nyckelbiotoper som Naturskyddsföreningen hittat.

– Hade inte våra kunniga inventerare upptäckt dessa områden i tid så hade de med stor sannolikhet varit avverkade och sålda som FSC-certifierat virke. Dagens politik med frihet under ansvar innebär att staten har ett mycket stort förtroende för markägarens frivilliga engagemang för naturvården, inte minst genom FSC-certifieringen. Dessvärre vet vi att det finns stora brister ute i skogen. Att Bergvik har fått fortsätta behålla sitt certifikat efter 2010 års Major CAR är för oss en gåta. Den upprepning av brott mot FSC:s standard som Bergvik Skog begått under flera år visar tydligt ett grundläggande och mycket allvarligt problem hos bolaget, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen

I normala fall så har en FSC-certifierad markägare tre månader på sig att åtgärda ett Major CAR, men för Bergviks del måste de komma tillrätta med dessa problem inom en månad eftersom deras certifikat löper ut den 15 oktober. Ett nytt certifikat kan inte utfärdas om det finns ett Major CAR, och i detta fall handlar det dessutom om två stycken.

– Bergvik har uppenbarligen inte vidtagit tillräckliga åtgärder efter de anmärkningar och klagomål som har haglat över dem i många år, eftersom vi har fortsatt dokumentera samma brister år ut och år in. Att de nu ska lyckas lösa problemet med att identifiera nyckelbiotoper inom loppet av en månad är inte rimligt. De har ju misslyckats med detta sedan 2008, säger Malin Sahlin, sakkunnig skog Naturskyddsföreningen

Se vår skogsfilm och läs mer om vårt skogsarbete här >>

För frågor kontakta:
Karin Åström, vice ordförande för Naturskyddsföreningen, tel 073-584 00 17
Malin Sahlin, sakkunnig i skog på Naturskyddsföreningen, tel 070-311 84 51