Bisfenol A – problematisk kemikalie som behöver fasas ut

Sverige behöver en vassare kemikalielagstiftning. I en debattartikel i Dagens Nyheter gav vi tillsammans med Centerns partiledare Annie Lööf fem konkreta förslag.

Artikeln går att läsa här.

Där skriver vi ”Förbjud det hormonstörande ämnet bisfenol A i fler produkter. Bland annat i kassakvitton och konservburkar.”  

Efter artikeln har det höjts röster för att det inte skulle vara säkerställt att Bisfenol A (BPA) är ett hormonstörande ämne.

BPA är numera ett välkänt kemiskt ämne. De flesta beslutsfattare på den politiska arenan vet att BPA är en problematisk kemikalie och många företag arbetar för att fasa ut ämnet. Samtidigt finns ett motstånd mot utfasande åtgärder.

Det finns flera ställningstaganden för att BPA är skadligt. Till exempel har Europeiska kemikaliemyndigheten och en EU-förordning ordnat in BPA i klassificeringarna för ämnen som:

  • Är skadliga för vattenlevande organismer.
  • Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Men hur är det med frågan om BPA är hormonstörande eller inte?

Det här är vad vi vet från tunga expertorgan:

EU:s livsmedelsverk (EFSA) har nyligen analyserat ett stort antal forskningsartiklar om BPA och drar slutsatsen att det inte är tillräckligt belagt att BPA är en risk i de halter en person normalt får i sig. Samtidigt har de nyligen sänkt gränsvärdet från 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag först till 5 och sedan till 4 mikrogram, eftersom forskningsläget är så osäkert.De har även gått ut med att sänkningarna är preliminära i väntan på fler resultat från långtidsstudier för att få ytterligare klarhet om BPA:s hormonella effekter.

Vår samlade bedömning är att även om forskningsläget till vissa delar fortfarande är oklart och att det finns ett stort behov av bättre riskvärdering där all tillgänglig information vägs samman, så är många tunga aktörer överens om att BPA är hormonstörande och kan ha potentiellt allvarliga effekter.

Vi anser att en sund kemikaliepolitik ska följa svensk lag, som säger att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Enkelt uttryckt kan man säga att om det finns goda skäl att tro att ett ämne kan vara farligt så säger lagen att vi ska vidta försiktighetsåtgärder till dess att vi vet säkert. Jämför med medicin – vi stoppar inte i oss mediciner som  inte är färdigstuderade vad gäller effekter och biverkningar.

På motsvarande sätt bör vi inte utsätta oss för kemikalier med okända egenskaper. Vi anser att det behövs en omvänd ordning mot idag – de produkter vi använder ska vara studerade och säkra. Människor ska inte behöva bli sjuka innan vi agerar.

Här har vi mer information om hormonstörande ämnen i allmänhet.