Bra att regeringen prövar utsläppen från Preemraff

Utsläppen från Preemraff i Lysekil blir regeringsfråga. Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen tar ansvar i frågan. Regeringen har större möjlighet att göra de avvägningar och ta de beslut som krävs för att minska utsläppen, och styra mot en långsiktigt hållbar utveckling, bland annat eftersom regeringen lyder under klimatlagen.

– Vi är glada över att regeringen tar det här ansvaret och hoppas att det betyder att den stora ökningen av utsläpp från Preemraffs utbyggnad inte blir av.  Både samhällets och industrins insatser behövs för att minska, inte öka, de svenska utsläppen av koldioxid, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Regeringen prövar Preems ansökan utifrån samma lagstiftning som domstolen, men har en betydligt bättre möjlighet att göra en allsidig bedömning utifrån de långsiktiga mål som finns formulerade i klimatlagen, en lag som riktar sig till regeringen. 

– Vi anser att regeringen är bättre lämpad än domstolen att svara på frågan om vilka utsläpp som kan tillåtas fram till det att Sverige når nollutsläpp 2045. Det vore en stor besvikelse om regeringen, som är ansvarig enligt klimatlagen, skulle godkänna en fördubbling av utsläppen från en verksamhet som producerar fossila bränslen, säger Johanna Sandahl.

Möjligheten för regeringen att pröva om verksamheter med stor miljöpåverkan är tillåtna har funnits sedan 1960-talet, men har utnyttjats allt mer sällan under de senaste decennierna. Klimatpolitiska rådet anser att regeringen bör pröva stora utsläppskällor. Naturskyddsföreningen ser positivt på att regeringen nu utnyttjar de verktyg som finns i miljölagstiftningen för att styra samhället mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Så här fungerar processen och regeringens roll vid tillåtlighetsprövning:

1. Formellt ska regeringen nu pröva projektets tillåtlighet, en principiell fråga. När regeringen beslutat att pröva tillåtligheten blir domstolens roll att fortsätta bereda ärendet för att ta fram ett underlag och förslag till regeringens beslut. 

2. Naturskyddsföreningen och andra som överklagat tillståndet får, liksom Preem, skriftligen framföra sina argument till domstolen. 

3. Därefter kan domstolen komma att kalla till en huvudförhandling

4. Istället för att skriva en dom efter skriftväxlingen och eventuell huvudförhandling lämnar domstolen över ett yttrande till regeringen. Yttrandet är en sammanfattning av vad som framkommit under målets handläggning samt ett förslag till hur regeringen bör besluta. Regeringen är inte bunden av domstolens slutliga yttrande i ärendet.

5a. Om regeringen anser att Preems utbyggnad inte kan tillåtas, avslutas målet formellt i domstolen. 

5b. Om regeringen däremot anser att projektet kan tillåtas, fortsätter prövningen i domstol där detaljerna i ett tillstånd (gränsvärden, utformning mm) fastställs. 

En liknande prövningsprocess som den som nu inleds pågår i målet om slutförvar av använt kärnbränsle. Enligt miljöbalken måste regeringen pröva kärntekniska anläggningar och allmänna farleder. Övriga tillåtlighetsprövningar som skett de senaste 10-15 åren har framförallt handlat om stora infrastrukturprojekt. 

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef, 070 870 37 00, anna.havula@naturskyddsforeningen.se