Debattreplik om klimat och byggande: "Ni sänker nivån med felaktiga påståenden"

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF svarar Lena Ek och Per-Olof Sjöö som i en debattreplik i Aftonbladet skriver att "miljörörelsen gör allt för att försvåra tillgången av trä, som är världens mest klimatsmarta byggmaterial".

Debattartikel

Ek och Sjöö påstår att miljörörelsen gör allt för att försvåra tillgång till trä. Detta påstående är lika anmärkningsvärt som felaktigt. Problemet handlar inte främst om tillgången till råvara. Det handlar snarare om vad råvaran används till och, framför allt, på vilket sätt den tas ut ur skogen.

Att ställa ett miljömål, klimat, mot flera andra mål strider inte bara mot regeringens ambitioner utan är direkt oansvarigt gentemot hela samhället. Alla mål ska nås, här behövs en förändrad attityd inom skogsbranschen. Brukandet av skogen måste ske hållbart och anpassas till ekosystemens ramar. Flera miljökvalitetsmål som rör skogen bedöms inte kunna nås med dagens styrmedel, ändå fortsätter skogsbruket att förstöra livsmiljöer för skogens cirka 900 hotade arter.

Skogen har potential att ge klimatnytta genom att ersätta klimatbelastande material, störst genom att bygga in kol i långlivade produkter såsom byggnader. Detta fungerar endast om förnybart material verkligen ersätter icke förnybart, inte går utöver. Idag används dock större delen av råvaran till kortlivade produkter. Ska skogen räcka för samhällets alla mål krävs minskad resursförbrukning, ökad hushållning och effektivisering.

Vi har stora utmaningar framför oss för att nå mål om såväl biologisk mångfald som klimat. Men istället för att öppna upp för en dialog om hur skogen bäst kan användas, sänker Ek och Sjöö debattnivån till botten genom att helt felaktigt och ogrundat peka ut hela den svenska miljörörelsen som motståndare till att använda trä som byggnadsmaterial.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Peter Westman, naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

>Deltag i debatten på Aftonbladet