Ett miljöprogram för miljonprogrammet

I vår rapport "Miljöprogram för miljonprogrammet" presenteras ekonomiska styrmedel som skulle kunna halvera energianvändningen i miljonprogrammet i samband med renovering.

Halva husens energikostnad kan försvinna vid en energirenovering.

Spara energi, spara pengar

Samhällsekonomiskt och miljömässigt är det lätt att se att det finns stora besparingar och vinster att göra genom att energirenovera miljonprogramshusen. Men fastighetsägare använder ibland mer kortsiktiga lönsamhetskalkyler och kan då behöva en knuff i rätt riktning för att göra de investeringar som behövs. För att få fart på energirenoveringar behövs därför statliga styrmedel.

Styrmedel som sätter fart

I rapporten ”Miljöprogram för miljonprogrammet – styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus” har Naturskyddsföreningen låtit göra en utvärdering av olika styrmedelsförslag. Rapporten visar att en statlig lånegaranti skulle ge fastighetsägaren en sänkt kalkylränta, och därmed möjliggöra en kostnadseffektiv halvering av energianvändningen inom ramen för fastighetsägarnas lönsamhetskalkyler. Med smart utformade styrmedel kan fastighetsägarna ges incitament att kraftfullt sänka energianvändningen, utan att behöva lägga hela kostnaden på hyresgästerna.

Utredning om statliga energisparlån kan ge resultat

Vår rapport togs fram 2013 men är fortfarande högst aktuell. Glädjande nog tillsatte regeringen i somras (2016) en utredning om att införa statliga energisparlån efter tysk modell, vilket vi också förespråkar i rapporten. Genom att staten går i borgen för bostadsbolagens lån för energieffektiviserande renovering, visar beräkningar att det blir lättare att uppnå företagens avkastningskrav. Den utredningen ska snart delredovisas och vi håller tummarna för att förslaget går igenom.

Energisparlån finns sedan tio år i Tyskland där resultaten har varit mycket positiva. En utvärdering från Byggnads visar att de tyska energisparlånen har lett till att flera miljoner bostäder har renoverats och energianvändningen har minskat avsevärt. Det har också skapats många nya arbetstillfällen. Lånen har bedömts som samhällsekonomiskt lönsamma, bland annat tack vare ökade momsintäkter och minskad arbetslöshet, samt givetvis minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Stöd till socioekonomiskt utsatta bostadsområden

En annan nyhet som tillkommit efter vår rapport är att regeringen har budgeterat 800 miljoner kronor som stöd till energieffektiviserande renoveringsåtgärder i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det är ett bra steg i rätt rilktning, men ambitionerna behöver öka ännu mer! Med dagens renoveringstakt beräknas det ta 30 år att rusta upp miljonprogrammet.

> Här kan du läsa mer om energieffektiviseringsstöd till områden med socioekonomiska utmaningar

Låt årets julgåva gå till en friskare natur!

Det finns mycket kvar att kämpa för och ditt företag kan hjälpa till!