EU:s nya strategi för biologisk mångfald välkomnas av Naturskyddsföreningen

Idag har EU-kommissionen fattat beslut om att skydda 30 procent av både mark och hav inom EU till år 2030 och kommissionen föreslår en ny lagstiftning för att återställa skadad natur inom EU.
Naturskyddsföreningen är positiv till strategin som också är EU:s bidrag inför FN:s kommande toppmöte om biologisk mångfald.

Presskommentar 2020-05-20

 Krisen för den biologiska mångfalden är en överlevnadsfråga i paritet med klimatkrisen. Att EU-kommissionen föreslår ett omfattande skydd för biodiversiteten är mycket positivt, inte minst med tanke på att det finns tydliga indikationer på ett samband mellan rik biologisk mångfald och människors hälsa, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

De flesta åtgärder för att skydda biologisk mångfald inom EU har hittills varit otillräckliga. Men nu har EU-kommissionen lagt fram förslag som innebär ett avsevärt förbättrat skydd genom den nya strategin för skyddet av biodiversiteten, som är en del av EU:s gröna giv.

 Det är viktigt att utarmade naturområden får en möjlighet till återhämtning, och vid behov restaureras för att säkerställa bevarandet av hotade och känsliga arter. Här måste det bli en tydlig lag om restaurering som kan gälla alla naturtyper, säger Karin Lexén. 

Ekologiska faktorer ska ligga bakom vad som kommer att skyddas inom ramen för de 30 procenten. En tredjedel av områdena ska vara strikt skyddade och skyddet ska gälla för hela EU. 

– Vi tycker att 30 procent bör gälla för varje land. Inte som kommissionen föreslagit att det ska gälla för hela EU, vilket skulle innebära att vissa länder behöver skydda mer och vissa mindre och att länder med stora arealer kan komma undan med mindre skydd, säger Karin Lexén. 

Ett annat positivt besked är att strategin förespråkar att mängden ekologiskt jordbruk ökar. EU föreslår bland annat att minst 25 procent av jordbruket i EU ska vara ekologiskt till 2030. Det är ett steg i rätt riktning men sen behöver det successivt trappas upp.

Strategin ska nu godkännas av parlamentet och sedan är det upp till medlemsstaterna.

Läs förslaget här >>


Presskontakt:

Petra Holgersson
tf presschef
M +46 (0) 72 565 44 05
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se