Försenade riktlinjer för jakten

Efter Naturvårdsverkets beslut att delegera skyddsjakt på varg till länsstyrelserna kan Naturskyddsföreningen nu avslöja att riktlinjer för jakten saknas. Naturvårdsverket fick i december 2010, för över ett år sedan, i uppdrag av regeringen att utarbeta sådana riktlinjer. Två dagar före julafton i fjol gav regeringen förlängt - riktlinjerna ska nu utarbetatas först i juni 2012, långt efter den nya skyddsjakten inleds.

– Vi har redan sett att olika länsstyrelser bedömer ett och samma ärende på motsatta sätt. Länsstyrelsen i Kronoberg, där trycket från jägarhåll var starkt, ville jaga vargtiken Kynna, medan länsstyrelsen i Skåne avstyrkte skyddsjakt. Med helt nya och ännu mer oklara regler ökar nu risken för att länsstyrelserna öppnar för påtryckningar från jägarhåll, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har hela tiden menat att en försiktig skyddsjakt – viktigt att skilja från licensjakt - kan vara en del av vargförvaltningen när förebyggande och kompensatoriska åtgärder inte räcker till. Skyddsjakten måste dock utformas med omsorg och tydlighet.

En möjlighet för det gavs i och med regleringsbrevet den 22 december 2010 då regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att "utarbeta riktlinjer för länsstyrelsens handläggning av ansökningar om skyddsjakt". Uppdraget skulle redovisas till Landsbygdsdepartementet den 15 december i fjol. Den 22 december 2011 gav man emellertid förlängt till den 15 juni 2012.

– Hanteringen av skyddsjakten är dålig. Först inför regeringen regler för skyddsjakt på varg som är ytterst oklara. Sedan skjuter man fram riktlinjerna för denna jakt ett halvår i tiden, långt efter att jakten inleds och då den riskerar vara helt över. Frågan man berörda idag så tolkas exempelvis skyddsjakt i förebyggande syfte helt olika. Risken är att vargar skjutas trots att det inte är befogat, säger Mikael Karlsson.