Han får Naturskyddsföreningens Skogspris 2018

Naturskyddsföreningens Skogspris 2018 går till Bertil Andersson, Vimmerby. Han belönas för sina insatser för skogens biologiska mångfald. Han har bland annat tagit initiativ till flera biotopskydd och naturvårdsavtal på sina marker och på så sätt ökat skogens värde för hålbyggande hackspettar och andra fågelarter.

Bertil Andersson har också avsatt andra delar av sin fastighet för naturvård utan ekonomisk ersättning. Dessutom har han anpassat sitt skogsbruk för att särskilt gynna lövträd.

- Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma Bertil Andersson, Vimmerby för hans fantastisk fina insatser för skogens biologiska mångfald. Vi hoppas att Bertil kan inspirera fler skogsägare. Det behövs fler som liksom Bertil tar egna initiativ till biotopskydd och naturvårdsavtal och anpassar skogsbruket så att det gynnar lövträd och de djur och växter som lever av dessa, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturskyddsföreningens skogspris är till för att ska belöna och uppmuntra markägare och andra förebilder att berätta om miljö- och naturvårdsinsatser och inspirera andra att göra samma sak. Föreningen vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och skogens sociala värden. När skogspolitiken inte räcker till är enskilda initiativ som gör skillnad oerhört viktiga.

Skogspriset består av ett konstföremål, i år träskulpturen ”Korpen” skapad av konstnären Kenneth Derlow. Den är gjord av lind- och askträ. Mottagaren av Naturskyddsföreningens Skogspris 2018 får också ett diplom med juryns motivering.

Jury Skogspriset 2018:
Jonas Rudberg, Johanna Sandahl, Anita Brodén, Per-Erik Mukka och Stefan Silfverblad.

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se