Kommenterar regeringens vårproposition/vårändringsbudget

Naturskyddsföreningen har gått igenom regeringens vårbudget. Här är vår kommentar.

Biogas:

Sedan tidigare finns ett stöd för rötning av stallgödsel för att producera biogas. Detta stöd utökas nu till andra former av rötning för biogasproduktion. Det handlar om att nyttiggöra den energi som kan utvinnas ur rötning av bland annat hushållsavfall, avloppsslam och slakteriavfall m.m. Det utökade produktionsstödet på 270 miljoner kronor är gynnsamt för den fortsatta utvecklingen av biogasproduktion i Sverige och i linje med den nationella biogasstrategin från 2015. Biogasproduktion har dubbla miljönyttor, dels hindras utsläpp av metan från avfallet och dels får man ett biodrivmedel med goda klimatprestanda som kan tränga undan användningen av fossilgas.

Subventioner: 

I 2018 års redovisning av skatteutgifter, som publiceras i samband med VÅP/VÄB, finns inga tecken på några minskningar av de klimatskadliga subventioner som sedan tidigare finns i den svenska statsbudgeten i form av olika skatteundantag. Dessa skatteundantag genererar skatteutgifter för staten i form av uteblivna skatteintäkter jämfört med full skatt inom respektive område. Minskningar om 300 miljoner kronor aviserades i höstbudgeten avseende energiskatt för uppvärmningsbränslen inom jordbruk och industri. Utöver detta aviseras nu inga ändringar av subventionsnivåerna. Den nya reduktionsplikten för drivmedel innebär en del tekniska ändringar av bränslesbeskattningen. Men skatterabatten för diesel gentemot bensin kvarstår.

En tydlig indikation om att ett arbete för att avskaffa dessa skatteincitament för fossil verksamhet ska påbörjas snarast hade varit önskvärt. Det enda som står att läsa om detta är ” Miljöskadliga subventioner behöver fasas ut i såväl Sverige som globalt”. Här hade vi velat se en betydligt skarpare avsiktsförklaring.

Miljömålen i Agenda 2030:

Naturvårdsverket har nyligen konstaterat att Sverige inte når 14 av 16 miljömål. Det är oacceptabelt, och det är därför bra att regeringens VÅP konstaterar att arbetet med att implementera Agenda 2030 ska präglas av miljömålen.

VÅP:en levererar inget nytt i sig således, men stärker miljömålens roll i A2030-målsystemet.” Det är regeringens ambition att miljömålen ska nås. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Arbetet med miljömålen ska fortsätta och regeringen har gett i uppdrag till berörda myndigheter att ta fram förslag till ytterligare etappmål i syfte att bidra till att nå miljömålen.”

Blaiken/gruvor:

Staten förvärvar den nedlagda gruvan Blaiken i Västerbotten, som varit avlagd sedan 2012 och hittills förvaltats av en konkursförvaltare. I VÄB:en vill regeringen förvärva Blaiken-gruvan, som är i stort behov av sanering.  

”Regeringens förslag: Regeringen får förvärva fastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun med de ekonomiska åtaganden som följer av förvärvet”. Se s. 73 för fullödig beskrivning.
” Gruvområdet behöver saneras och reningsverksamheten drivs sedan 2012 av en konkursförvaltare då ägarbolaget ansökte om konkurs. Konkursförvaltaren avvecklar för närvarande sin verksamhet och fastigheten kommer därefter inte att ha någon ägare. Reningsverksamheten behöver upprätthållas till dess att fastigheten har sanerats för att inte föroreningarna ska spridas./……/ Regeringen anser att staten i detta fall bör förvärva fastigheten för att säkerställa en fortsatt reningsverksamhet av fastigheten.”

Även om förvärvet inte kostar staten något så har städnotan efter gruvhaveriet Blaiken har nu hamnat i knät på skattebetalarna. Till en kostnad av minst 300 miljoner får staten ta hand om läckande tungmetaller från dagbrotten och avfallshögarna. Det visar på behovet av lagskärpningar när det gäller ansvaret för gruvornas negativa miljöpåverkan.

Utvidgning av elfordonspremien:

Regeringen föreslår i vårbudgeten att den nuvarande elfordonspremien utvidgas till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till båtar.

Sverige är ett stort båtland med ca 600 000 utombordsmotorer. I en gammal tvåtaktare passerar upp till 30% av bränslet oförbränt rakt ut i vattnet. Bensin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och de mest skadliga substanserna sprids uppåt i näringskedjan. Naturskyddsföreningen har därför drivit behovet av ökad andel elutombordare i Sverige.

På Naturskyddsföreningens webbsida toptensverige.se kan man få tips och råd samt se pris och prestanda på olika elutombordare.
http://www.toptensverige.se/files/TopTen_elutombordare.pdf
http://www.toptensverige.se/files/bat_exempel.pdf