Kranarna som läcker metaller

Vanliga kökskranar läcker bly och nickel. De första decilitrarna på morgonen kan innehålla metallhalter långt över gränsvärdena.

Det här är en undersökning från ett kommande nummer av vår medlemstidning Sveriges Natur.

Nya köksblandare läcker bly och nickel till dricksvattnet. Det visar ett test som Naturskyddsföreningen beställt av sju olika köksblandare. Tillverkarna har ännu inte minskat blyhalterna i kranarna trots att problemet har varit känt länge och nya gränsvärden är på väg. 

Redan 2010 larmade EU:s livsmedelsmyndighet om att barn var känsligare för bly än man tidigare trott. Boverket reagerade 2012 bland annat med att föreslå ett skärpt gränsvärde för blyläckage från vattenkranar. Ett omfattande test året innan hade visat att 40 procent av de testade kranmodellerna inte skulle klara det nya gränsvärdet, som dock inte träder i kraft förrän 2016. 

Naturskyddsföreningens test visar att även nytillverkade kranar läcker metaller. Sex av köksblandarna i testet var gjorda av mässing. Metallhalterna mättes med en etablerad metod efter ett dygns lakning med stillastående vatten i kranarna. 

Livsmedelsverket gränsvärde för bly i dricksvatten överskreds för fem blandare. Endast tre klarade Boverkets nya rekommenderade gränsvärde för blyläckage. En av blandarna var begagnad, men läckte metaller i en motsvarande grad som de nya. Läckaget verkar med andra ord inte försvinna med tiden. Bly tillsätts i mässingslegeringen för att göra den mer lättbearbetad vid tillverkningen. 

Den sjunde blandaren var av rostfritt stål. Den läckte inget bly alls. Men i stället fanns där höga halter av nickel i lakvattnet. Gränsvärdet för nickel överskreds dock för samtliga blandare. Nickel bedöms som misstänkt cancerframkallande. Ämnet tillsätts i både mässings- och stållegeringar. 

– Som tur är finns det ett enkelt sätt att minimera dessa hälsorisker. Spola bara igenom blandaren tills vattnet blir kallt och friskt innan det används, säger Jesper Peterson på Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-kontor. Men det är ändå märkligt att vi fortfarande har produkter på marknaden som läcker bly till dricksvattnet.

Stör hjärnan 

Mat är den största källan till bly i våra kroppar. Exponering för bly, även i mycket låga halter, påverkar fosters och små barns hjärnor och kan leda till minskad intelligens. Barn och gravida i Europa är redan utsatta för en blyexponering nära eller över gränsen för när det blir farligt. Därför anser EU:s livsmedelsmyndighet att det är viktigt att den totala blyexponeringen minskar.

Sju kranar ingick i testet

Dessa sju blandare testades:

  • Hoga Athos Plus, Mixomat Egeo II, Strand Solid (av rostfritt stål), Oras Safira, Mora Cera K5, Gutavsberg Nautic och Mora Ma (begagnad). Testmetoden är nordisk branschstandard.
  • Samtliga blandare innehöll efter 24 timmars lakning metallhalter över Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt dricksvatten. Fem överskred för bly och alla sju för nickel.
  • Gustafsberg Nautic hade de högsta uppmätta värdena för båda metallerna.
  • Samtliga blandare klarar det gamla gränsvärdet för bly. Bara tre klarar boverkets nya gränsvärde: Strand Solid, Hoga Athos Plus och Mora Cera.
  • För fyra blandare var också kopparhalterna förhöjda, högst halt uppmättes för Oras Safira. För Hoga Athos Plus överskreds också gränsvärdet för mangan.

> Läs hela testet här

> Frågor och svar om metaller i dricksvattnet 

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.