Miljödomstolens nej till förvaring av kärnavfall – en seger för miljörörelse och vetenskapen

Mark- och miljödomstolen sa nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark eftersom det inte är visat att kopparkapseln är säker. Domstolens beslut var en stor seger för säkerhet och miljö – och för Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, samt de kritiska forskare som visat på riskerna med den föreslagna metoden. Nu ska regeringen fatta det avgörande beslutet om framtiden.

– Vi är lättade och oerhört glada över domstolens yttrande, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Att domstolen är negativ till den lösning som kärnkraftsindustrin föreslagit genom kärnavfallsbolaget SKB, betyder att avfallsproblemet ännu inte är löst, och det visar styrkan i en fungerande miljöprövning som ställer höga krav på säkerhet och underlag.

Yttrandet handlar om Sveriges hittills mest omfattande miljömål. Domstolen har lyssnat på alla parter, också de forskare som lyft oroande risker med att förvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar. Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, har varit aktiva under hela processen för att visa bristerna i den föreslagna metoden. Föreningarna har under många år argumenterat för att SKB ska lyssna också på kritiska forskare och också undersöka andra metoder, framför allt möjligheten att utveckla en metod med mycket djupa borrhål.

Naturskyddsföreningen vill att kärnkraften avvecklas. Det finns inte plats för kärnkraft i ett samhälle som på sikt ska bli hållbart. Så länge kärnkraften finns produceras radioaktivt avfall som måste tas om hand.

– Det här är en seger för oss. Vi bedömer att det inte går att visa att kopparkapslarna kan bli säkra. Nu gäller det att titta framåt och söka säkrare lösningar. De beslut som nu fattas handlar om avfall som är livsfarligt under hundratusentals år. Flera oberoende forskare har redovisat kritik mot både metod och lokalisering. Det finns ett gediget material bakom domstolens yttrande. Vi har svårt att se att regeringen kan komma fram till något annat resultat än domstolen, säger Johan Swahn, kanslichef vid Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Parallellt med ärendet i Mark- och miljödomstolen har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövat avfallsförvaret enligt kärntekniklagen. Strålsäkerhetsmyndigheten har under förmiddagen i ett eget yttrande till regeringen tillstyrkt ansökan och sagt att industrin har "förutsättningar att kunna uppfylla" strålsäkerhetskraven. Myndighetens beslut förutsätter en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagen.

Naturskyddsföreningen tolkar det som att myndigheten tror att säkerhetsproblemen kommer att kunna lösas senare, innan slutförvaret tas i drift. Det har emellertid funnits en intern oenighet, bland annat har myndighetens korrosionsexpert inte velat godkänna ansökan, något som Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur avslöjade i höstas.

– Vi förväntar oss att SSM nu gör ett bättre jobb och fortsätter att granska kopparkorrosionsfrågan, så regeringen får bästa tänkbara underlaget inför sitt beslut, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen och MKG fortsätter också att följa såväl forskning inom området som miljödomstolens argumentation och Strålskyddssäkerhetsmyndighetens arbete.

> Läs mer Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete för att påverka och hitta en säker lösning på avfallsproblemet 
> Läs artiklarna om kärnavfallet i Sveriges Natur

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.