Naturskyddsföreningen överklagar utbyggnaden av Preemraff vid Lysekil

Naturskyddsföreningen överklagar mark- och miljödomstolens dom att tillåta utbyggnaden av Preems raffinaderi Preemraff vid Brofjorden norr om Lysekil. Tillståndet innebär en fördubbling av koldioxidutsläppen från raffinaderiet. Det blir då den enskilda verksamhet som medför störst koldioxidutsläpp i Sverige.

Foto / Illustration:

Wikipedia Commons

Naturskyddsföreningen överklagar tillståndet från mark- och miljödomstolen i Vänersborg till Mark- och miljööverdomstolen. Syftet är att stoppa de omfattande koldioxidutsläpp som Preemraff fått tillstånd till.
– Vi måste agera när vi ser den svenska klimatpolitiken gå i baklås på det här sättet, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Det handlar om tillstånd till ökade koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år. Det motsvarar en klimatpåverkan på över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år. Något är uppenbart fel när man fortfarande 2018 kan få tillstånd till nyinvesteringar i långlivade fossila anläggningar. Redan 2030 måste vi i Sverige ha kommit ner till utsläpp som ligger nära noll, vilket innebär att det kommer att behövas ett förbud mot fossila bränslen snarare än tillstånd till verksamhet som kraftigt ökar utsläppen.

Preemraffs tillstånd innebär att bolaget får en juridisk rättighet att släppa ut betydande mängder koldioxid utan någon bortre gräns i tiden. Detta går varken ihop med Parisavtalet eller de svenska klimatmål som sju av riksdagens åtta partier ställt sig bakom.

Raffinaderier som Preemraff ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Det innebär att systemet ska styra mot minskade utsläpp från de anläggningar som ingår i utsläppshandeln. Tanken är att systemet med utsläppsrätter successivt ska leda till minskade utsläpp, men minskningen går alldeles för långsamt. Medlemsländerna kan därför inte bara förlita sig på att utsläppshandelssystemet löser klimatproblemet och tillåta utbyggnader som Preemraff.

Preemraff ligger sedan grundandet 1975 som en stor industrienklav i en för övrigt ganska orörd kuststräcka med värdefull skärgård och havsområden utanför. Naturskyddsföreningen vann 2002 ett mål när föreningen överklagade en utbyggnad av raffinaderiet (som då kallades ”Scanraff”). Det visade sig då att bolaget inte undersökt utbyggnadens konsekvenser för det närliggande Natura 2000-området i Gullmarsfjorden.

Naturskyddsföreningens överklagande lämnas in fredagen den 30 november. Föreningen yrkar att Mark- och miljööverdomstolen ska avslå ansökan om tillstånd och begär ytterligare tid för att komplettera överklagandet.

Kontakt: Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen, 070-870 37 00