Naturvårdens resurser 15 % mindre

I dag släpper Naturskyddsföreningen en vitbok om hur regeringen har hanterat naturvårdspolitiken under den gångna mandatperioden. Föreningen har granskat utvecklingen inom fem områden i detalj. Bland annat konstateras att regeringens beskrivning av resurstilldelningen är direkt felaktig.

Naturskyddsföreningen har granskat regeringens naturvårdspolitik och publicerar nu en vitbok.
Förutom områdesskydd på land omfattar vitboken skydd av marina miljöer, marina däggdjur, strandskydd samt rovdjurspolitik.

– Det är ett dystert bokslut för alla som älskar vattnet, skogen och resten av naturen. Det finns få områden i budgeten där en nedskärning får så tydliga effekter som när politiker plockar bort pengar till naturvård. Det är därför inte så konstigt att regeringen bara når ett av 16 miljömål, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Vitboken visar att regeringen har sänkt anslaget för skydd och skötsel av värdefull natur med ca åtta procent i absoluta tal och aviserat ytterligare sänkningar i samma storleksordning de närmaste åren. Detta sammantaget innebär en minskning av resurserna med 15 procent under 2010-2017. Som jämförelse skyddades åren 2005-2007 årligen mer än dubbelt så mycket mark med anslaget, som år 2013.

Politiken i stort har lett till att nivån på områdesskyddet på land via anslaget sjunkit till mindre än 10 000 hektar reservat per år, vilket ska jämföras med behovet att skydda omkring 45 000 hektar per år mellan 2010-2020 för att uppnå Sveriges åtagande enligt FN:s Nagoyamål från 2010.

– Regeringen har i praktiken inte drivit en politik som stärker skyddet för naturen, även om retoriken ofta handlar om behovet av just detta. Tvärtom har flera beslut och åtgärder under mandatperioden försämrat förutsättningarna för en stark naturvårdspolitik, säger Jonas Rudberg, sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Regeringen har felaktigt hävdat att den höjt anslaget med 330 miljoner. Detta påstående grundar sig dock endast på en lek med siffror, där man utgår från bottenåret 2012 och gamla, teoretiska budgetprognoser. Den reella politiken har inneburit en faktisk anslagsminskning under mandatperioden.

Läs hela rapporten här

Förutom områdesskydd på land omfattar vitboken skydd av marina miljöer, de marina däggdjuren, strandskyddet samt rovdjurspolitiken.

För mer information:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93
Jonas Rudberg, projektledare vitboken, 070-214 16 32