Ny lag: pensionspengar ska främja hållbar utveckling

Dialoger med fossiljättarna, ett etikråd och ”aktivt ägande” – så kan Första till Fjärde AP-fonderna fortsätta investera i kol, olja och gas, anser de. Men i själva verket måste fonderna faktiskt sluta med fossila investeringar. Skälet? Sverige har lovat att följa Parisavtalet – och dessutom ska våra gemensamma pensionspengar enligt en ny lag främja hållbarhet.

Lagklubba: Ny lag om "hållbara" pensionsinvesteringar hindrar inte AP-fonderna att fortsätta investera fossilt
Ny lag om "hållbara" investeringar ändå fortsätter AP-fonderna att fortsätta investera i fossila bolag.

Över 16 miljarder kronor. Så mycket är värdet av Första till Fjärde AP-fondernas investeringar i fossiljättar. Detta trots att fonderna:

 • ska följa internationella konventioner som Parisavtalet
 • har ett eget etikråd som ska samordna arbetet med etik-, miljö- och hållbarhetsfrågor i de utländska bolag som fonderna är delägare i
 • och, sedan januari 2019, ska följa en ny lag som säger att investeringarna ska främja en hållbar utveckling.

Här går vi igenom tre skäl till varför Första till Fjärde AP-fonderna måste sluta med fossila investeringar.

Sverige ska följa Parisavtalet och klimatkonventionen

Sverige har skrivit under FN:s ramkonvention om klimatförändringar som trädde i kraft 1994. Det är en global överenskommelse vars övergripande mål är att förhindra klimatförändringar.

Världens länder enades i Paris 2015 om ett avtal för nå FN:s klimatkonventions mål. Sverige är ett av de 184 länder som skrev under avtalet. Parisavtalets målsättningar är att:  

 • Begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader
 • Göra ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader.
 • Förbättra anpassningsförmågan till klimatförändringarnas effekter samt motståndskraften mot klimatförändringarna.
 • Göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga utsläpp av växthusgaser och klimatresilient utveckling.

Klimatförändringarna måste stoppas, eftersom vi är på väg i full fart mot en temperaturökning på minst tre grader. Och för att nå Parisavtalets mål krävs en snabb utfasning av fossila bränslen!

Istället för att fasa ut fossilt – ”aktivt ägande”

Hur kan då Första till Fjärde AP-fonderna själva tycka att deras investeringar i fossiljättar går ihop med Parisavtalet? 

Jo, de försvarar investeringarna med att deras strategi är “aktivt ägande”. I stället för flytta de miljardtals kronor som idag är investerade i fossila bolag, ska fonderna försöka påverka fossilbolagen inifrån. 

Första till Fjärde AP-fonderna föreställer sig alltså att de som delägare genom att diskutera, delta i valberedningar och rösta på bolagsstämmor ska förändra fossiljättarnas verksamhet. 

Men hur stora möjligheter har de att påverka? Svaret är: minimala.

Första till Fjärde AP-fonderna är nämligen väldigt små ägare. I de fossila bolag där fonderna har investerat allra mest så äger de mindre än en halv procent av bolagen. Oftast äger de mindre än 0,01 procent. Därför är det högst osannolikt att de ska kunna förändra fossiljättarnas verksamhet. 

Dessutom går de här bolagens verksamhet ut på att utvinna eller förbränna fossila bränslen. Att göra bolagen klimatvänliga kräver en ny affärsmodell och en radikal omställning av verksamheten. De fossila bolag som vi tittat närmare på i vår gransking planerar inte att byta affärsmodell – tvärtom fortsätter de att investera i nya fossila projekt. 

Ny lag: pensionspengarna ska främja hållbar utveckling

I januari 2019 kom en ny lag. Den lagen säger att Första till Fjärde AP-fondernas investeringar ska vara ansvarsfulla och främja en hållbar utveckling – nu. 

I lagen står det bland annat att Första till Fjärde AP-fonderna ska förvalta våra pensionspengar på ett ”föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”. 

Det står också att Första till Fjärde AP-fonderna ska placera våra pensionspengar så att de främjar en ”hållbar utveckling” utan att göra avkall på målet om att uppnå långsiktigt hög avkastning. 

Men: det är upp till fonderna att själva tolka lagen. 

Mindre fossilt i fonderna, tycker politiker 

Det finns en partiöverskridande samsyn bland flera svenska partier om att den nya lagen ska leda till att Första till Fjärde AP-fondernas investeringar i fossila bolag nu ska minska. 

Men vår granskning visar att dessa AP-fonders styrelser – ett år efter att lagen började gälla – inte tolkar den nya lagen som att de behöver fasa ut sina investeringar i fossila bolag.

 • Ingen av fonderna har fasat ut  sina fossila investeringar. Några fonder har fasat ut vissa fossila bolag på finansiella grunder.
 • Ingen av fonderna har tagit fram mål för att fasa ut fossila investeringar i framtiden, varken på kort eller lång sikt. Några fonder har beslutat att inte investera i bolag som ägnar sig åt vissa fossila bränslen och utvinningsmetoder. Exempelvis har Andra AP-fonden beslutat att inte investera i oljesand.
 • Fonderna har just nu investeringar till ett värde av minst 16,4 miljarder kronor i fossila bolag.  

Etikrådets granskningar ska få bolag att ta ansvar 

Första till Fjärde AP-fonden skapade 2007 ett gemensamt etikråd. Syftet med Etikrådet är att påverka bolag till ett mer hållbart företagande. 

Etikrådet undersöker bolagen som AP-fonderna investerat pensionspengar i för att se om bolagen kränker internationella konventioner. Några exempel på kränkningar är avskogning, illegal handel med elfenben eller arbetsolyckor med dödlig utgång. 

Om en kränkning har begåtts så kan Etikrådet inleda en dialog med bolaget för att försöka åstadkomma en förbättring. 

Dialogen med ett bolag får hålla på i max fyra år. Om bolaget inte har skärpt till sig efter det så rekommenderar Etikrådet AP-fonden att flytta sina investeringar från bolaget. Men det är upp till varje fond att besluta om de ska lyssna på Etikrådet eller inte.  

 • Varje år granskar Etikrådet 100–300 företagsincidenter där de misstänker en kränkning.
 • Varje år för Etikrådet dialog med 40–60 bolag som begått dokumenterade kränkningar.
 • Sedan 2007 har Etikrådet uppmanat AP-fonderna att utesluta totalt 17 bolag. 

Första till Fjärde AP-fonderna har investerat pengar i tusentals företag. Det är alltså mycket sällsynt att Etikrådet uppmanar AP-fonderna att flytta pengarna. (Läs mer i Etikrådets årsrapport.)

De fyra AP-fonderna är, enligt deras etikråd, ”långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare, som vill påverka bolagen till att ta ansvar”.

Bidrar ändå till klimatkris och kränkningar

Hur ansvarfulla ägare Första till Fjärde AP-fonderna än är så bidrar de – genom att investera i fossila bolag – till klimatkrisen och människors utsatthet. Det är inte ansvarfullt, och det främjar inte hållbar utveckling. Och det går på tvärs mot både den nya AP-fondslagen och Parisavtalet. 

 

Faktaruta:

 • Första till Fjärde AP-fonderna är överens om att den svenska statens värdegrund ska ligga till grund för verksamheten.
 • Fondernas verksamhet ska också ta hänsyn till de internationella överenskommelser som Sverige ställt sig bakom, till exempel Parisavtalet. Dessa ska ligga till grund för bedömningen av vilka bolag som fondmedlen inte ska placeras i.
 • Dessutom ska AP-fonderna enligt en ny lag från 2019 investera hållbart.

 

 

Fossilfria pensioner nu

Nej, våra gemensamma pensionspengar ska inte investeras i kol, olja och fossilgas som bidrar till klimatkrisen.