Ökat skogsbruk räddar inte klimatet

Skogsindustrin driver påkostade kampanjer för att få oss att tro att mer skogsbruk är bra för klimatet. Men ökad produktion riskerar snarare att öka hoten mot klimat och biologisk mångfald.

"Ju mer skogsbruk, desto bättre" är skogsindustrins slutsats. Med miljön som argument vill skogsbolagen öka sin produktion (och vinst) med metoder som ökar hoten mot den biologiska mångfalden och klimatet. 

Ska man avverka mer skog för att rädda klimatet?

Nej! Skogen tar upp kol när den växer, så långt stämmer det. Men skogens och skogsbrukets möjligheter att motverka klimatförändringar är omdebatterade. Skogsekosystemets förmåga att binda och lagra koldioxid varierar över tiden och beroende på skogstyp, markslag osv. Om man hugger ner en gammal skog kommer kalhygget av avge koldioxid och bidra till att öka växthuseffekten.

Det tar ca 30 år tills den nya, växande skogen börjar binda mer koldoxid än vad som avges. Flera av de metoder som skogsindustrin vill satsa mer på är dessutom direkt skadliga för både biologisk mångfald och klimatet. Ett exempel är dikning och dikesrensning som leder till stora utsläpp av lustgas, som är en nästan 300 gånger mer potent växthusgas än koldioxid.

Vart tar kolet som lagras vägen?

När skog avverkas frigörs kolet som lagrats i träden förr eller senare. Hur snabbt det går beror på vad träet används till. Kolet fortsätter att lagras under lång tid om det används till trähus och andra konstruktioner av trä. Men största delen (ca 65 procent) av det som avverkas används till papperstillverkning. Papper har vanligen en kort livslängd innan det bryts ner eller eldas upp – och då hamnar kolet, som koldioxid, i atmosfären igen.

Är inte biobränsle från skogen bra för klimatet?

Jo, absolut. När man eldar med biobränsle till uppvärmning eller använder det som drivmedel avges koldixod i atmosfären. Men till skillnad från fossila bränslen som kol, olja och s.k. naturgas har inget kol tillförts till biosfären som inte redan fanns där. Den stora vinsten, för klimatet, ligger alltså i att man ersätter miljöfarliga fossila bränslen med förnybara.

Naturskyddsföreningen stödjer en ökad användning av biobränslen, även från skogen, under förutsättning att nödvändiga naturvårdshänsyn tas. Detta kan ske inom ramen för nuvarande skogsbruk, utan de hårdare metoder som skogsindustrin förespråkar.