Regeringen måste agera om nyckelbiotoperna

En rad forskare reagerar starkt mot Skogsstyrelsens beslut om att införa ett kunskapsförbud för så kallade nyckelbiotoper i nordvästra Sverige - en ”paus” från inventering och registrering av nyckelbiotoper, som Skogsstyrelsen kallar det. Vi delar forskarnas uppfattning om att pausen bör upphävas omedelbart.

Stora värden står på spel när Skogsstyrelsens beslut har öppnat upp möjligheter att avverka de mest skyddsvärda områdena i nordvästra Sverige.

Vi är nu i ett läge där Skogsstyrelsens beslut har kritiserats av såväl naturvårdsforskningen som hela den svenska miljörörelsen, andra myndigheter, det interna fackförbundet samt de egna medarbetarna som arbetar med inventering av nyckelbiotoper. Endast skogsnäringen har uttryckt sitt stöd.

Som frågan om myndighetens pausbeslut har utvecklats måste ansvaret tas vidare på politisk nivå. Inom snar framtid genomförs riksdagsdebatter på temat, och förväntningarna växer på regeringen att agera. I en skrivelse till regeringen föreslår vi nu följande:

  • Ge Skogsstyrelsen i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket utan dröjsmål slutföra nyckelbiotopinventeringen med hittillsvarande metodik och kvalitetsbegrepp i de delar av landet där den ännu inte är genomförd. Detta inkluderar att registrera de nya nyckelbiotoperna.
  • Samma myndigheter behöver även genomföra en ny nyckelbiotopinventering, i första hand i de delar av landet där den första omgången av inventeringen gav dåligt eller ofullständigt resultat - man har helt enkelt tidigare missat en hög andel av dessa biotoper.
  • Uttryck en tydlig förväntan på bolagsskogsbruket att genomföra motsvarande inventering, med samma metodik som staten använder, på den egna marken, i hela landet.

Vi kan inte ha en situation där en myndighet uppenbart försvårar arbetet med att nå de mål och ambitioner som riksdag och regering har uttalat. Regeringen måste nu ta sitt ansvar och fundera över huruvida ledningen i Skogsstyrelsen genomför sitt uppdrag tillbörligt när man aviserar en ” paus” för inhämtning av ny kunskap som är så viktig för att nå de politiska målen. Regeringen bör också fundera över vad den nu rådande situationen innebär för förtroendet för de skogsrelaterade processer som generellt – vid sidan av den om nyckelbiotoperna – drivs av regeringen eller under dess myndigheter.

Vi ser att det inte finns några som helst signaler från generaldirektör Herman Sundqvist att häva pausbeslutet. De representanter från miljörörelsen som tills vidare lämnat Skogsstyrelsens samverkansgrupp om nyckelbiotoper har nu fått sällskap av gruppens två vetenskapsrepresentanter. Arbetet i denna grupp saknar nu såväl mening som legitimitet, och hädanefter lämnas Skogsstyrelsen att driva arbetet vidare tillsammans med skogsnäringen - som uppenbart har drivit fram detta beslut.

Den återkommande frågan kvarstår dock: hur ska skogsnäringen kunna undanta dessa viktiga skogar från skogsbruk om vi inte vet var de finns? Förtroende tar lång tid att bygga upp. Den senaste tidens utveckling är tyvärr ett tydligt exempel på hur fort det kan raseras.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

> Läs repliken i DN

> Läs forskarnas debattartikel "Bevara de värdefulla skogar som ännu finns kvar i Sverige", DN den 12 april

Vad är en nyckelbiotop?

I skogen finns unika områden som är extra viktiga för hotade arter.