Så funkar pensionen och AP-fonderna

Svårt, tråkigt, abstrakt – så tänker många när de hör ordet pension. Men låt dig inte skrämmas av det. Här reder vi ut hur det allmänna pensionssystemet funkar, och varför det är så viktigt att få AP-fonderna att sluta med fossila investeringar.

1. Så funkar det allmänna pensionssystemet

Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten och består av två delar; inkomstpensionen och premiepensionen. 

Premiepensionen – här kan du själv välja

En liten del av det allmänna pensionssystemet kan du själv påverka. Den delen kallas premiepension. Fonderna som premiepensionen placeras i är valbara. Det betyder att du som pensionssparare själv kan välja vilka fonder som din premiepension ska investeras i. 

Men 60 procent av alla pensionssparare gör inget eget aktivt val. Det innebär att deras premiepension då förvaltas av Sjunde AP-fonden, som väljer var pengarna ska investeras. Vill du placera din pension mer hållbart? Då har Fair Finance Guide massor av bra tips för dig! 

Inkomstpensionen – här väljer AP-fondernas styrelser åt dig

Vårt allmänna pensionssystem i Sverige är ett slags fördelningssystem. I det systemet betalar alla som arbetar in sina pensionsavgifter varje år. De pengarna används för att betalas ut som pensioner till årets pensionärer. 

Summorna som betalas in och ut i pensionssystemet skiljer sig åt. Skillnaden kan till exempel bero på att det finns fler pensionärer än förvärvsarbetare. Därför behövs det en buffert i systemet. Och det är här Första till Fjärde AP-fonderna kommer in – de är nämligen så kallade “buffertfonder”. Deras uppgift är att hantera det över- och underskott som uppstår på grund av skillnader mellan utbetalningar och inbetalningar. AP-fonderna placerar sitt kapital på finansiella markander för att kapitalet ska växa.

Miljarder i buffert

Första till Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att investera nästan hela bufferten i pensionssystemet, cirka 1 350 miljarder kronor, så att pengarna ska växa. Fondernas investeringar är samma för alla pensionssparare, och kan inte väljas. Du som enskild individ kan alltså inte välja bort de fossila investeringarna när Första till Fjärde AP-fonderna väljer att investera fossilt!

2. Så funkar AP-fonderna

AP-fonderna är sex fristående myndigheter. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden sysslar med inkomstpensioner. Sjätte AP-fonden har ett uppdrag som skiljer sig från de övriga AP-fonderna genom att den är stängd (den hanterar inte in- och utflöden) och endast investerar i onoterade riskkapitalbolag. 

Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen, alltså den del av pensionen som du själv kan välja.  

Någon Femte AP-fonden existerar inte. (Detta beror på att de fem första fondstyrelserna år 2001 ombildades till fyra AP-fonder (Första, Andra, Tredje och Fjärde) i det nya inkomstpensionssystemet. Då bildades alltså helt enkelt ingen Femte AP-fond.)

Styrelserna ansvarar för AP-fonderna

Till skillnad från andra myndigheter så har AP-fonderna en självständig ställning i förhållande till regeringen. Regeringen beslutar om det övergripande målet för AP-fonderna, men det är AP-fondernas styrelser som ytterst beslutar om verksamheten och om vilka investeringar som fonderna ska göra. 

Riksdagen har beslutat om ett och samma övergripande mål för Första till Fjärde AP-fonderna: De ska uppnå långsiktigt hög avkastning. 

Varje fond har en egen styrelse som tillsätts av regeringen. Styrelserna bär fullt ansvar för respektive fonds verksamhet. Det innebär att besluta om fondens övergripande avkastningsmål, placeringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan.

Fonderna ska investera hållbart – och följa Parisavtalet

Första till Fjärde AP-fonderna har kommit överens om att den svenska statens värdegrund ska ligga till grund för verksamheten. Fondernas verksamhet ska ha stöd i svensk lagstiftning. 

Verksamheten ska också ta hänsyn till de internationella överenskommelser som Sverige ställt sig bakom, till exempel Parisavtalet. Dessa ska ligga till grund för bedömningen av vilka bolag som fondmedlen inte ska placeras i. Dessutom ska AP-fonderna enligt en ny lag investera hållbart.

Fonderna fortsätter att investera i kol, olja och fossilgas

Vi har granskat om  Första till Fjärde AP-fonderna placerar våra pensionspengar i bolag som håller på med fossila bränslen. Granskingen visade att de har investerat miljarder i  89 fossiljättar till bolag. Idag lever Första till Fjärde AP-fonden verkligen inte upp till kravet att de ska investera ”hållbart”, och inte heller följer de Parisavtalet. Läs mer om rapporten här! 

 

Fossilfria pensioner nu

Nej, våra gemensamma pensionspengar ska inte investeras i kol, olja och fossilgas som bidrar till klimatkrisen.