Så kan politiken bidra till en hållbar utveckling

I dag lämnar Naturskyddsföreningen, tillsammans med 25 andra organisationer, in rekommendationer för hur PGU, Politik för global utveckling, bättre kan bidra till att förverkliga Agenda 2030. Skrivelsen innehåller även förslag för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren.

När regeringen tillträdde år 2014 lovade de en nystart för Politik för global utveckling, PGU. Och att PGU skulle vara verktyget som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. Nystarten för PGU har bland annat inneburit att alla departement har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur de kan bidra till att förverkliga politiken, och att dessa ska göra en tydlig koppling till genomförandet av Agenda 2030.

För att beskriva hur regeringen arbetat med PGU, presenteras vartannat år en skrivelse. Årets skrivelse, ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030” är uppbyggd runt de 17 målen i Agenda 2030.

Naturskyddsföreningen har, tillsammans med de andra organisationerna i CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och samstämmighet, gjort en gemensam analys av skrivelsen. Rekommendationerna ger förslag på hur arbetet med samstämmighet kan förbättras och hur detta arbete kan ligga till grund för genomförandet av Agenda 2030.

Organisationerna rekommenderar regeringen att:

1) Utgå ifrån de grundläggande perspektiven i PGU och Agenda 2030

Målet för PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Kopplat till målet finns två perspektiv som beslutsfattare ska ta hänsyn till när de utformar sin politik: rättighetsperspektivet, vilket inkluderar ett jämställdhetsperspektiv, och de fattigas perspektiv på utveckling.

Perspektiven återfinns i flera avsnitt av skrivelsen. Samtidigt pekar analysen på flera fall, till exempel kring vapenexport och skatteflykt, där perspektiven i PGU inte verkar ha legat till grund för de uppställda målen.

2) Tydliggör hur PGU ska bidra till genomförandet av Agenda 2030

Regeringen bör redogöra för hur en mer sammanhängande struktur för genomförandet av PGU och Agenda 2030 ska byggas upp och utvärderas. Vi föreslår också att regeringen tydliggör hur PGU ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 i ett kort och ett långt perspektiv.

3) Offentliggör handlingsplaner och höj ambitionsnivån

Skrivelsen innehåller flera positiva initiativ för arbetet med PGU de kommande två åren. Det är dock svårt att få en bild av regeringens samlade arbete för att uppnå de olika målen när departementens handlingsplaner inte har gjorts offentliga.

En generell kritik i analysen är också att skrivelsens målsättningar i flera avseenden brister i ambitionsnivå och uppföljningsbarhet. Regeringen skriver exempelvis att man i slutet av 2017 ska ha ”bidragit till att stärka förutsättningarna för att kunna bedöma hur exportkontrollärenden rörande krigsmateriel påverkar rättvis och hållbar global utveckling”. Detta är inte en ambitionshöjning utan ett steg tillbaka jämfört med regeringens tidigare uttalade position. En ökad prioritering av PGU från politisk nivå, hoppas vi medför att målsättningen i departementens handlingsplaner blir tydligare redan nästa år.

En mer utförlig beskrivning av våra övergripande rekommendationer och för områden som till exempel flyktingpolitiken, hållbart företagande, skatteflykt och klimatpolitiken, går också att finna i analysen.

Analysen och skrivelsen kommer också att diskuteras vid ett seminarium den 19 oktober.

FAKTA

Vad är Sveriges politik för global utveckling (PGU)?

Politiska beslut som fattas i Sverige har ofta global påverkan. Politiken för global utveckling (PGU) innebär att de politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Läs mer om PGU på regeringens webb

Vad innebär de globala målen och Agenda 2030?

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren.

Att utrota extrem fattigdom.
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.
Läs mer om de globala målen och Agenda 2030