Så påverkas korall av klimatförändringar

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Majoriteten av världens koraller riskerar att vara försvunna redan till 2050.

Korallrev är känsliga och klimatförändringarna är ett stort hot mot dem.
Klimatförändringarna gör bland annat att vattentemperaturen stiger, och koralldjur är känsliga: de kan bara leva inom ett snävt temperaturintervall.

VAD ÄR KORALLER?

Koralldjur är nässeldjur och det finns totalt cirka 6 500 korallarter i världens alla hav. Korallreven lever i symbios med speciella alger – zooxantheller – som ger korallerna näring. Utan algerna skulle korallreven inte överleva.

Korallreven är mycket viktiga för havets ekosystem i stort: trots att koraller till ytan upptar mindre än en procent av havsmiljön, så bor en fjärdedel av allt marint liv på eller runt koraller. För många arter är koraller en livsnödvändig plats för att hitta föda eller skydd undan rovdjur.

Dessutom fungerar korallreven som kustskydd eftersom de dämpar effekterna av stormar och vågor.

HUR SKADAS DE?

Ett av de främsta hoten mot korallrev är klimatförändringar. Generellt innebär klimatförändringarna att vattentemperaturen ökar, havet blir surare, syrebristen vid botten ökar, och i vissa områden riskerar även salthalten att förändras.

Koralldjur är känsliga och kan bara leva inom ett snävt temperaturintervall. Blir det för varmt drabbas de av korallblekning. De mikroskopiska alger som lever i symbios med koralldjuren lämnar då korallerna, vilket innebär en stark stress för koralldjuren eftersom de får större delen av sin föda från algerna. Redan idag riskerar de tropiska korallreven stora skador. Om medeltemperaturen ökar med två grader kommer i princip alla korallrev att dö. 

Koraller hotas också av är bland annat föroreningar, eftersom koraller behöver både rent vatten och solljus. Även övergödning är ett hot, eftersom algerna då växer snabbare, och därmed konkurrerar ut koralldjuret.

Utan ordentligt skydd riskerar majoriteten av världens koraller att vara försvunna redan till 2050.