Så ska alla få tillgång till elektricitet

En miljard människor lever fortfarande utan tillgång el, men det finns en internationell enighet om att det är dags att leverera hållbar energi till alla på vår planet. Det snabbaste och billigaste sättet är småskaliga energilösningar, så som enskilda solceller, som människor sätter upp på sina hus.

Solpanel på taket på ett hus i Sydafrika.

Energisektorn orsakar enorma utsläpp – hela två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Utsläppen orsakar klimatförändringar som hotar ekosystem och riskerar att driva folk på flykt. Men samtidigt som energisektorn gör kaos med vår atmosfär, väntar fortfarande en miljard människor på att få elektricitet. Frågan är hur vår planet ska mäkta med en utbyggnad av elektriciteten utan att utsläppen ökar? Svaret är en utfasning av fossil energi och en satsning på förnybara energilösningar. 

Fler människor behöver få tillgång till energi

Det finns en stark koppling mellan energifattigdom och fattigdom generellt, eftersom elektricitet är en nyckelfaktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. Därför behöver energisystemen byggas ut. 

Globalt finns också en enighet om att det är dags att leverera modern och hållbar energi till alla. Agenda 2030, som antogs av FN:s generalförsamling år 2015, består av 17 globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppfyllda senast år 2030. Mål 7 handlar just om hållbar energi för alla. Men med dagens politik ser det inte ut som att världens länder kommer att uppfylla mål 7 i tid. Andelen människor som har tillgång till elektricitet ökar visserligen – de senaste fem åren har över 500 miljoner människor fått tillgång till el – men det går för långsamt. Dessutom kommer den nya elektriciteten oftast från fossila energikällor.  

För att uppnå mål 7 krävs i stället en snabb utbyggnad och omställning till ett 100 procent förnybart energisystem, som tillgodoser alla människors energibehov inom ramen för ekosystemens gränser. 

Landsbygden måste elektrifieras

Majoriteten av dem som saknar tillgång till el lever på landsbygden i delar av Asien och Afrika söder om Sahara. Det skulle bli dyrt och ta lång tid att bygga ut nationella eller regionala kraftnät till ett elsystem liknande det vi har i Sverige. Det snabbaste och billigaste sättet att ge alla boende på landsbygden tillgång till energi är i stället genom förnybara decentraliserade energilösningar. Alltså småskaliga energilösningar där användningen av energin är nära energikällan. Det kan handla om enskilda solceller som människor sätter upp på sina hus och kopplar till batterier eller annan förnybar elproduktion som sammankopplas till lokala kraftnät. 

Transporter och värme kräver mest energi

Omkring 80 procent av världens totala energi kommer fortfarande från fossila bränslen. Olja ligger i topp och strax bakom hittar vi kol och naturgas. Transporter och värme utgör tillsammans den största delen av den totala energianvändningen, men endast fyra procent av energin som går åt till transporter och värme kommer från förnybara energikällor. Energisektorns omställning har kommit lite längre när det gäller elproduktion – 25 procent av världens el kommer idag från förnybar energi. 

Billigare och snabbare med förnybart

En förutsättning för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är att vi ställer om till ett 100 procent förnybart energisystem senast år 2050. Men hur ska omställningen gå till?

De senaste åren har rekordmycket förnybar elektricitet installerats. Att bygga ny förnybar energi är billigare än fossil energi och i vissa länder är det till och med billigare att stänga ner existerande kraftverk som är baserade på gas och kol och ersätta dem med förnybar energi. 

Det går mycket snabbare att bygga ut den förnybara energin jämfört med att bygga ut fossil energi. Det kan ta upp till sex månader att sätta upp en stor solkraftsstation och bara en dag att sätta en solpanel på ett tak. Att bygga ett kolkraftverk tar minst fyra år och ett kärnkraftverk tar minst 5 år. De korta tidsramarna är ytterligare ett skäl till varför satsningar på förnybar energi är bättre än satsningar på fossila lösningar. 

Kina och Indien mot en ljusare framtid

Förra året installerades mer än 100 gigawatt solel runt om i världen. Globalt finns nu en sammanlagd kapacitet på 400 gigawatt solel, att jämföra med år 2010 då det bara fanns 50 gigawatt.

De största satsningarna på förnybar energi görs idag i låg- och medelinkomstländer. I spetsen ligger Kina, som utvecklat mer förnybar energi än något annat land de senaste åren. År 2017 installerade Kina mer än hälften av den solel som installerades i världen. Även i Indien är en förnybar revolution på gång. Dessutom växer marknaden för decentraliserade energisystem, som mikronät och frikopplade lösningar baserade på lokala förnybara energikällor, snabbt i båda dessa länder. Det är ett steg i helt rätt riktning, för genom att satsa på mindre och fler lokala energikällor, som solceller, kommer också fler människor få tillgång till el. 

Så arbetar vi för en hållbar energiomställning

Naturskyddsföreningen jobbar för en omställning till ett 100 procent förnybart energisystem. Inom ramen för vårt globala energi- och klimatarbete samarbetar vi med miljöorganisationer i hela världen som delar vår syn på att en global omställning till hållbar och förnybar energi är både möjlig och nödvändig. 

Vi arbetar också med att påverka globala policies och strategier för finansiering av energiinvesteringar. Vi sätter press på Världsbanken för att de ska ställa om sina investeringar i enlighet med klimatkonventionen och Agenda 2030 och lägga mer resurser till utbyggnad av decentraliserade energisystem i låg- och medelinkomstländer.

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.