Solsprayen och de outforskade nanopartiklarna

Nanoteknik kan man kort säga innebär att bygga nya material eller system nere på atomnivå. Det är en teknik som är under snabb utveckling och kan ge oss många fördelar, men den är också outforskad och tester har visat att vissa nanomaterial kan vara hälso- och miljöfarliga.

Artikel

Nanoteknik kan användas på många bra sätt, bland annat genom att förbättra vår resursanvändning, energiproduktion, hälsovård och liknande.  Men idag finns det inte någon lagstiftning som säkerställer att eventuella risker med nano är grundligt utredda. Det borde det finnas. Många länder har idag en svag reglering av nanoteknikanvändningen och detsamma gäller inom EU.

Därför riskerar produkter att komma ut på marknaden innan ordentliga riskbedömningar och riskbegränsningar har gjorts. Solspray med nano-titandioxid är ett exempel på detta. EUs kommitté för konsumentskydd, SCCS, rekommenderar att nano-titandioxid inte används i sprayer, då djurförsök visat att inandning av nano-titandioxid i lungorna orsakar inflammationer och DNA-skador som på sikt kan ge upphov till tumörer. Hur människor påverkas är inte fullständigt utrett. 

Kommitténs bedömning gäller sprayer utan drivgas, med mekaniska pumphuvuden på flaskorna och säger att även mekaniska pumpar ger upphov till en viss andel inandningsbarra droppar som inte kan förbises. Dropparna innehåller höga koncentrationer av nano-titandioxid. De menar att också att klimatförhållanden när du använder solsprayen kan påverka hur snabbt vätska avdunstar från spraydropparna när de lämnar pumphuvudet, vilket innebär att andelen inandningsbara droppar kan öka direkt efter det att de har sprayats ut. Det finns alltså många konstaterade osäkerheter kring användningen av nano-titandioxid i solsprayer, och därför finns starka skäl att använda försiktighetsprincipen.

Det är synd om ofarlig nanoteknik som kan användas i produkter och material för att hjälpa människor i vardagen smutskastas av själva ordet ”nano” för att ett antal produkter som är ohälsosamma finns på marknaden. Naturskyddsföreningen är inte emot nanoteknik som sådan, men vi tycker att det behövs relevant och skärpt lagstiftning som kräver ordentliga riskbedömningar och som begränsar risker. Vi måste skilja det bättre från det sämre, så att inte potentiellt farliga produkter når konsumenterna eller miljön. 

Läs gärna mer i vår nya rapport om nanoteknik. Den ger en överblick över användningsområden för nanoteknik, risker och olika pågående initiativ för att reglera nanoteknik.

Läs våra "Fem tips on nano" här >>
Läs vår nano-rapport här >>
Läs SCCS rapport här >>

Gå med i kemikalienätverket

Genom kemikalienätverket kan du vara med och sprida kunskap om miljögifter i samhället.