Sveaskog bryter mot certifieringen FSC

Vid Naturskyddsföreningens fältbesök på statliga Sveaskogs mark i Älvdalen upptäcktes att bolaget brutit mot ett flertal punkter i FSC-standardens krav på miljöhänsyn vid avverkning. 

Naturskyddsföreningen inleder idag en anmälningsprocess mot Sveaskog för brott mot svensk FSC-standard för certifiering av skogsbruk.

– Sveaskogs höga miljömål på 20 procent avsatt produktiv skogsmark hindrar uppenbarligen inte bolaget att avverka skyddsvärd skog, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Upptäckter som Naturskyddsföreningens skogsnätverk gjorde i två avverkade områden i Dalarna i förra veckan visar, menar Naturskyddsföreningen, att Sveaskog inte lever upp till FSC-certifieringens krav. På hyggena dokumenterades och koordinatsattes fler än 120 tydliga brott mot FSC-standarden.

– Utan en ökning av naturvårdsanslagen kommer gammelskogar fortsätta att avverkas i den höga takt som sker i dagsläget. Skogsbolagens naturhänsyn är alltför ofta bristfällig och Sveaskog har i dessa skogar genomfört en mycket illa planerad avverkning med oacceptabelt dålig hänsyn till naturvärden, säger Mikael Karlsson.

Områdena bestod, före avverkning, av gammal, till största delen relativt opåverkad, tallnaturskog som aldrig tidigare kalavverkats. På de två hyggena återfanns en stor mängd nedsågade, tydliga naturvärdesträd. Enligt de FSC-kriterier Sveaskog är bundet till får dessa träd inte avverkas. När Naturskyddsföreningens inventerare gjorde ett besök på hyggena hittades dessutom 19 fynd av rödlistade arter. Majoriteten av de funna arterna är beroende av grov död ved och missgynnas av skogsbruk. Samtliga arter är dessutom mycket goda indikatorer på att skogen tidigare inte utsatts för större mänsklig påverkan. För att förhindra dessa arters utdöende i framtiden behöver deras växtplatser undantas från skogsbruk.

– I de avverkade områdena har Sveaskog visat mycket dålig hänsyn till den döda ved som utgör arternas livsmiljöer genom att dels köra sönder stora mängder av liggande död ved, dels såga ner stående död ved, vilket även det är ett brott mot den svenska FSC-standarden, säger Malin Sahlin skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen uppmanar certifieringsbolaget Bureau Veritas Certification att snarast besöka de avverkade områdena och utdela lämpliga sanktioner mot markägaren Sveaskog.