Två miljarder mindre till miljö och klimat

Nu har riksdagen beslutat om den budget för 2019 som lämnades in av M och KD. Skillnaderna i budgetposter som handlar om natur och miljö är stora. M och KD föreslår neddragningar med 2,1 miljarder jämfört med övergångsregeringens förslag.

Efter att riksdagen röstat om de olika reservationerna, dvs alternativa budgetförslagen, röstades övergångsregeringens förslag (S och MP) ned till förmån för den budget som var en reservation från M och KD. Övergångsregeringen ökade i sitt förslag anslaget till utgiftsområdet Allmän natur- och miljövård med 1,1 miljard jämfört med 2018 års budget, medan M och KD i sitt förslag minskar utgifterna med 2,1 miljarder jämfört med övergångsregeringen.

När riksdagens olika fackutskott så småningom ska fatta beslut inom respektive sakområde, kan de inte fatta beslut som går utöver ramen för det fastställa utgiftsområdet.

Vi har gjort en sammanställning över vilka skillnader som finns mellan de båda förslagen inom främst utgiftsområde 20, som handlar om allmän miljö- och naturvård. Viktiga beslut för miljöfrågor finns också inom andra sakområden. M och KD föreslår till exempel ett slopande av flygskatten, utökade dieselsubventioner till jordbruket och mindre ökningar av bensinskatten än övergångsregeringens förslag. Det är alla förslag som försvårar omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Andra exempel som påverkar miljö- och naturvården är att anslaget för inventering av nyckelbiotoper avskaffas i M/KD:s budget. Deras budget innebär också att det blir dyrare att anordna naturguidningar i skyddade områden när momsen för naturguider ökar från dagens 6 procent till 25 procent.

Regeringen beslutområde 20, Allmän miljö- och naturvård, jämförelse

Övergångsregeringen, föreslår 11,8 miljarder, vilket innebär +1,1 miljarder jämfört med 2018 års budget.

M och KD föreslår 9,7 miljarder, vilket innebär -1 miljard jämfört med 2018 och 2,1 miljarder lägre än övergångsregeringens förslag.-

Neddragningar i miljöbudgeten

Inom en rad områden i miljöbudgeten föreslår M och KD omfattande neddragningar jämfört med övergångsregeringen. I reservationen från M och KD anges inte detaljerna inom respektive utgiftsområde, men partiernas egna budgetmotioner ger en fingervisning om var såväl neddragningar som satsningar väntas.

Åtgärder för värdefull natur
- 48 procent / 600 miljoner (M)
- 16 procent / 200 miljoner (KD)

Neddragningen innebär att mycket viktiga, och under många år eftersatta, naturvårdsåtgärder i skyddade områden kommer att minska vilket är mycket oroväckande. Likaså kommer arbetet med att tillgängliggöra den skyddade naturen för allmänheten att bli eftersatt.

Skydd av värdefull natur
- 52 procent / - 740 miljoner (M)
- 52 procent / - 740 miljoner (KD)

Budgetposten är central för att kunna uppnå flera av miljökvalitetsmålen, inte minst Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Den kraftiga neddragningen innebär att M och KD gör det svårare att uppnå målen. Markägare riskerar också att få vänta oacceptabelt länge på ersättning i samband med bildandet av reservat.

Klimatinvesteringar
- 53 procent / - 840 miljoner (M)
- 62 procent / - 990 miljoner (KD)

Tillsammans med andra klimatnedskärningar som exempelvis minskat stöd till solceller och elfordon innebär minskningen en kraftig inbromsning av det praktiska arbetet med att bygga ett fossilfritt samhälle.

Naturvårdsverket
- 16 procent / 100 miljoner (M)
- 17 procent / 109 miljoner (KD)

Vi anser att det är allvarligt att så stora nedskärningar görs på den myndighet som ansvarar för uppföljning och genomförande av stora delar av miljöpolitiken.

Investeringsstöd gröna städer
- 67 procent / 67 miljoner (M)
- 50 procent / 50 miljoner (KD)

Satsningar med ökade insatser för miljöområden i M:s och KD:s  budgetförslag

M och KD föreslår också satsningar inom miljöområdet. Nedan de områden där något eller båda partierna föreslår mer resurser än övergångsregeringen.

Åtgärder för havs- och vattenmiljö
+ 32 procent / 300 miljoner (M)
(- 11 procent / 99 miljoner KD)

Insatser för internationella klimatinvesteringar
+ 92 procent / 235 miljoner (M)
(- 20 procent / 50 miljoner KD)

Klimatanpassning
+ 84 procent / 145 miljoner (M)

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: forskning
+ 24 procent / 203 miljoner (M)
+ 12 procent / 103 miljoner (KD)

Nya anslag
M föreslår 100 miljoner till teknikneutral laddinfrastruktur och det nämns som en särskild satsning i M och KD:s gemensamma reservation.
KD föreslår 100 miljoner till arbete för Östersjön.

Minskade inkomster från miljöskatter

Exempel på miljöskatter som innebär minskade inkomster för staten i M:s och KD:s alternativa budget jämfört med övergångsregeringens förslag är följande budgetposter:

•    Skatt på energi och miljö (1430): - 495 miljoner
•    Koldioxidskatt (1440): - 241 miljoner
•    Övriga skatter på energi och miljö (1450): - 730 miljoner

>Läs mer om partiernas löften om klimat och miljö inför valet