Vattenkraftverket vid Untra, Båtfors, får inte byggas ut, men vitryggens miljö är fortsatt hotad

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i målet om Untra vattenkraftverk. Domstolen ger inte tillstånd till projektet, eftersom ansökan från Fortum Sverige AB helt saknar redogörelse för skadeverkningar och åtgärder så att fisk kan vandra och passera kraftverket. Däremot anser domstolen att Fortum får leda över lika mycket vatten till kraftverksturbinerna som idag.

Pressmeddelande

Beslutet är en viss framgång för Naturskyddsföreningen som driver frågan eftersom kraftverkets påverkan på miljön är oerhört viktig för den sällsynta vitryggiga hackspetten och den unika artrikedomen i området.

– Domstolens avgörande kommer tyvärr inte att i dagsläget förbättra utsikterna att rädda Båtforsområdets naturvärden. Rätten anser att kraftverksprojektet inte strider mot utbyggnadsförbudet i miljöbalken, kraven i EU:s art- och habitatdirektiv samt ramdirektiv för vatten. Enligt domen har Fortum rätt att leda över så mycket vatten som man gör idag. Naturskyddsföreningen anser emellertid att det inte går att utläsa av tidigare domar att detta verkligen har prövats. Vi hade därför räknat med att domstolen skulle tillämpa art- och habitatdirektivet och ramdirektivet för vatten, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

– Domen innebär att den vitryggiga hackspetten inte får det bättre i artens viktigaste häckningsområde i Sverige. Även för en rad andra globalt hotade arter som cinnoberbagge, älvängslöpare, och strandskinnlav ser framtiden mörk ut, säger Karin Lexén.

Bakgrunden till domslutet 
Fortum ansökte om att få byta ut turbiner mot nya och mer effektiva. Naturskyddsföreningen är inte emot effektiviseringar av vattenkraftverk, men ansåg att Fortum vid Untra idag avleder mer vatten än vad företaget har rätt till. Fortums grundtillstånd för vattenkraftverket är från år 1914. Naturskyddsföreningen och flera andra viktiga aktörer ansåg att det framgår av tillståndet att endast 250 kubikmeter vatten per sekund får avledas till kraftverket, medan domstolen gjorde bedömningen att Fortum får använda mer vatten.

Översvämningar avgörande i unikt naturområde
Området omkring Untra, Båtfors Natura 2000-område, utgörs av en mosaik av älvfåror och öar med mycket gammal skog som är rik på löv- och ädellövträd. Här finns livsmiljöer och arter som hör hemma både i norra och södra Sverige. Det har resulterat i en mycket stor artrikedom och koncentration av hotade och rödlistade arter. Många av dessa är beroende av återkommande översvämningar för sin överlevnad.

Kraftverkets verksamhet medför att för lite vatten tappas till intilliggande Natura 2000-område och naturreservat. De naturliga årliga översvämningarna av skogar och älvängar har i stort sett upphört. Att skogen inte längre översvämmas gör att sediment och näringsämnen inte spolas in bland träden, som inte får tillräckligt med näringsämnen för att utvecklas till så kallade jätteträd med grovbark. Dessa är en förutsättning för en rad hotade och rödlistade arter av mossor, lavar och vedinsekter, i synnerhet skalbaggar. Utan översvämningarna försvinner hela deras livsmiljö.

Förutom Naturskyddsföreningen har Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Uppland, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och Älvräddarna fört samma resonemang om naturvärdena i domstolen.