Ojnarestriden - lång kamp för ett unikt område

Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk. Här är bakgrunden.

Nattskärra, en av alla de fantastiska arter som lever i Ojnareskogen som hotas av brytningen av kalk.

Foto:

Thinkstock

Området innehar värdefulla naturtyper och är hem för bland annat kungsörn, nattskärra, och en lång rad rödlistade arter. Det är mycket värdefullt också ur ett europeiskt perspektiv och har föreslagits av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden - Natura 2000.

Alldeles intill det tänkta kalkbrottet ligger redan två Natura 2000-områden. Båda omfattar värdefulla våtmarker som riskerar att skadas om brottet tillåts. Det ena området är Bräntingshaid, och det andra är Bästeträsk, som även rymmer Gotlands största sjö och vattentäkt för norra ön. Det gör att vattentillgången kan hotas av kalkbrottet.

Det planerade kalkbrottet, vars officiella namn är Bunge Ducker 1:64, planeras att bli ungefär två gånger så stort som Visby innerstad.

Vårt engagemang började för tio år sedan

Naturskyddsföreningen engagerade sig tidigt mot planerna på ett kalkbrott. Redan 2005 ansökte Nordkalk om tillstånd till två provtäkter i området. Därefter sökte bolaget om en fullskalig täkt. Ärendet har nu varit flera varv i domstolarna.

Mark- och miljööverdomstolen sa 2012 ja till kalkbrottet, och avverkningar påbörjades. Ojnare blev riksnyhet i augusti det året, när Fältbiologerna slog läger i skogen för att stoppa avverkningarna. Fältbiologer och lokalbefolkning protesterade på plats och avverkningen avbröts.

Vi fick rätt och Högsta domstolen gav bra besked

Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och en rad lokala föreningar överklagade tillståndet till Högsta domstolen. 2013 tog Högsta domstolen beslutet att undanröja de tidigare avgörandena. Domen gav föreningen rätt på flera punkter, och innehöll viktiga besked om hur EU-rätten ska tillämpas som kommer att vara till nytta för naturvården under lång tid framåt.

Ärendet togs därefter upp igen och tillstånd gavs i första instans. Detta beslut överklagades, av bland annat Naturskyddsföreningen. Det innebär att frågan nu återigen ligger för prövning hos Mark- och miljööverdomstolen, som har vilandeförklarat målet under sommaren 2015 i väntan på ett svarbesked från regeringen om området ska pekas ut som Natura 2000-område eller inte. Området får nämligen skydd redan när det föreslås att ingå i Natura 2000-nätverket.

Nu har regeringens äntligen fattat sitt beslut

Regeringen har slutligen utpekat Ojnareområdet genom ett utvidgat Natura 2000-skydd precis länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket föreslagit.

Den rättsliga prövningen av Nordkalks ansökan om att få bryta kalk i området kommer att återupptas, men nu med andra förutsättningar.

>Läs mer om ovanliga arter i Ojnareområdet

>Läs en intervju med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl

Hjälp oss nå fler segrar!

Vi arbetar ihärdigt med miljöjuridik, opinionsbildning och politisk påverkan. Stöd vårt arbete med en gåva som gör skillnad.