Härifrån kommer våra pengar

Naturskyddsföreningens intäkter år 2019

Totala intäkter var 271 miljoner kr år 2019.

> Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019

Insamlade medel

Insamlade medel är föreningens största inkomstkälla och består av gåvor och insamlingar. En stor del av gåvorna kommer från våra egna medlemmar.

Föreningen har erhållit 90-konton hos Plusgirot, vilket innebär att vi granskas av organisationen Svensk Insamlingskontroll. 90-konton är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. För organisationer som har 90-konto säger reglerna att max 25 procent av de intäkter vi får från insamling (kampanjer, miljöfaddrar, arv, med mera) får användas till kostnader för att bedriva insamling. Och av våra totala intäkter så får endast 25 procent gå till att täcka administrationskostnader. De här reglerna följs upp av Svensk Insamlingskontroll som publicerar dem som nyckeltal för alla 90-kontoorganisationer på sin hemsida.

> Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto  

Naturskyddsföreningen är medlem i Giva Sverige som verkar för etisk och professionell insamling och har utarbetat etiska råd och regler samt en kvalitetskod som alla dess medlemmar förbundit sig att följa. Naturskyddsföreningen uppfyller kodens samtliga krav. 

> Giva Sveriges kvalitetskod 

Vi granskas även av Charity rating och dess Givarguide som betygsätter insamlingsorganisationer. De utvärderar organisationernas demokratiska struktur, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot givare. Betyg ges enligt ett trafikljussystem där Naturskyddsföreningen har fått grönt ljus i samtliga kategorier.

Bra Miljöval-licenser och annan försäljning

Genom Bra Miljöval, som är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning, kan vi vägleda konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Märkningsverksamheten finansieras genom licensintäkter från medverkande företag.

> Läs mer om Bra Miljöval

Vi får också in intäkter från försäljning i vår webbshop, Naturbutiken, och genom annonser i tidningen Sveriges Natur. 

Sidafinansiering för utvecklingssamarbete

Med stöd från Sida samarbetar Naturskyddsföreningen med ett 60-tal organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Ukraina. Naturskyddsföreningen är en av cirka 15 svenska organisationer som ingått särskilda avtal med Sida för att vidareförmedla medel. Detta på grund av att Sida anser att miljörörelsen har en viktig roll att spela i arbetet för minskad fattigdom samt att Naturskyddföreningen har kapacitet att hantera biståndsmedel på ett säkert och effektivt sätt.

Pengarna från Sida skickas vidare och används för utvecklingsprojekt av våra samarbetsorganisationer. Det är alltså inte bidrag till Naturskyddsföreningens egna verksamhet. Kontrollen från och rapporteringen till Sida är omfattande, och alla projekt granskas av externa oberoende revisorer.

Naturskyddsföreningen betalar också en egeninsats, det vill säga egna insamlade medel, på 10 procent av de pengar vi får från Sida. Information om bidragen till våra samarbetsorganisationer finns att tillgå i en översiktlig databas hos myndigheten Sida.

Myndighetsanslag för specifika uppdrag

Vi får en del bidrag från statliga myndigheter som delfinansierar några av våra projekt. Liksom för Sidamedlen är dessa bidrag villkorade och återbetalningspliktiga om avtalen inte uppfylls. Pengarna går till avgränsade projekt. Vi har till exempel fått stöd från Naturvårdsverket för att delfinansiera våra insatser för att bevara hotade djurarter i Sverige, Konsumentverket har bidragit till Miljövänliga Veckan och Energimyndigheten till Energifallet som är ett läromedel för grundskolan om energi, livsstil och hållbar utveckling. 

Avkastning kapital

Naturskyddsföreningens kapital har tillkommit under lång tid genom gåvor och testamenterade tillgångar till föreningen. Den övervägande delen handlar om arv som enligt givarens instruktioner ska gå till specifika ändamål som vi är noga med att följa. Den som ger pengar till vår verksamhet ska kunna känna sig säker på att de verkligen går till det ändamål som angivits. Under tiden från att föreningen har mottagit gåvan eller arvet tills att projekt kan finansieras av dessa pengar förvaltas de enligt de särskilda regler som finns samlade i vår kapitalplaceringspolicy.

> Naturskyddsföreningens kapitalplaceringspolicy

Samarbeten och övrigt

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta. Varje samarbete har ett eget avtal som baseras på ömsesidig miljönytta. Det innebär att stödet från samarbetspartnern kommer till nytta i föreningens verksamhet, men också att vi på olika sätt påverkar de företag vi får stöd av.

Våra samarbeten begränsar inte föreningens möjlighet att kritisera organisationer och företag som fattar beslut som är dåliga för miljön. Naturskyddsföreningen är alltid fri att agera i linje med föreningens mål och värderingar och vi ingår aldrig avtal som avser exklusivitet, dvs ett samarbete hidrar inte Naturskyddsföreningen att ingå andra samarbeten.

> Läs mer om våra företagssamarbeten 

> Naturskyddsföreningens samverkanspolicy 

Medlemsavgifter

Cirka en femtedel av våra intäkter kommer från medlemsavgifter. Medlemsavgifterna tillsammans med gåvor från våra medlemmar och andra givare (privatpersoner) är vår viktigaste inkomstkälla. 2019 stod dessa för mer än 50 procent av våra totala intäkter.

> Här kan du läsa mer om medlemskap