Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning

Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Riksstyrelsen leder sedan föreningens arbete fram till nästa riksstämma.

Riksstyrelsen består av Naturskyddsföreningens ordförande, en skattmästare och ytterligare tio ledamöter valda av riksstämman. Därutöver ingår en ledamot som utses av Fältbiologerna samt en av personalen utsedd adjungerad representant med närvaro- och yttranderätt. Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen håller möten 7-10 gånger per år.

Riksstämman äger rum i mitten av juni vartannat år (udda år). En valberedning föreslår vilka som ska sitta i styrelsen, men förslag kan också ges av enskilda medlemmar. Hur styrelsen utses regleras i våra stadgar.

Riksstämman väljer också revisorer och valberedning. Revisorerna är helt oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till kommande stämma. Revisorerna föreslår stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Valberedningens uppdrag är att föreslå vilka personer som ska sitta i nästa riksstyrelse. Deras förslag presenteras inför nästa riksstämma och det är sedan riksstämman som väljer vilka som ska sitta i riksstyrelsen.

Styrelse

  Ledamot

  Christopher Hamilton

  Ledamot

  Emma Andersson Barkas

  Styrelseledamot

  Gudrun Hubendick

  Personalrepresentant

  Helena Fredriksson

  Styrelseledamot

  Henrik Svensson von Zweigbergk

  Styrelseledamot

  Jennifer Cronborn

  Ordförande

  Johanna Sandahl

  Ledamot

  Lars Vaste

  Skattmästare

  Lars-Bertil Nilsson

  Förste vice ordförande

  Lotta Bengtsson Silfver

  Fältbiologernas ledamot

  Ylva Lidén

  Andre vice ordförande

  Martin Lindén

  Styrelseledamot

  Mårten Wallberg

  Ledamot

  Sylvia Rezania

  Personalrepresentant, suppleant

  Karolina Runnerstam

Revisorer

Anneli Carlsson

Revisor

Kåre Olsson

Revisorssuppleant
Mejla mig

Suzanne Messo

Revisor, Ernst & Young
Mejla mig

Jens Karlsson

Revisorssuppleant, Ernst & Young

Valberedning

Lena Nilsson

Ordförande valberedningen

Björn Abelsson

Christopher Johansson

Sandra Johansson

Liv Oscarsson

Expertrådet

Riksstyrelsen har ett expertråd knutet till sig som består av personer med särskild sakkunskap. Expertrådets uppgift är att vara ett bollplank och ge råd till riksstyrelsen i strategiska frågor.

Expertrådets ledamöter är:

Nina Ekelund                        Generalsekreterare Hagainitiativet.

Sven Ove Hansson               Professor filosofi, KTH.

Tomas Kåberger                   Professor, Chalmers tekniska högskola.

Yusra Moshtat                      Miljöinspektör, Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Gunilla Almered Olsson      Professor humanekologi, Göteborgs universitet, ordförande i Omställning Kungälv.

Stefan de Vylder                  Docent nationalekonomi, författare.

Sverker Sörlin                       Professor miljöhistoria, KTH.

Maria Wolrath-Söderberg  Fil dr i Retorik med fokus på klimatkommunikation, lektor på Södertörns högskola.

Karin Beland Lindahl          Biträdande professor i statsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet, forskningsledare på Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum.