Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning

Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Riksstyrelsen leder sedan föreningens arbete fram till nästa riksstämma.

fågel,tärna,sjöfågel,vatten,spegelbild,blåbird, Arctic tern, fly, in flight, reflection, water, Sterna hirundo, Hjalstaviken, Uppland, Sweden

Riksstyrelsen består av Naturskyddsföreningens ordförande, en skattmästare och ytterligare tio ledamöter valda av riksstämman. Därutöver ingår en ledamot som utses av Fältbiologerna samt en av personalen utsedd adjungerad representant med närvaro- och yttranderätt. Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen håller möten 7-10 gånger per år.

Riksstämman äger rum i mitten av juni vartannat år (udda år). En valberedning föreslår vilka som ska sitta i styrelsen, men förslag kan också ges av enskilda medlemmar. Hur styrelsen utses regleras i våra stadgar.

Riksstämman väljer också revisorer och valberedning. Revisorerna är helt oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till kommande stämma. Revisorerna föreslår stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Valberedningens uppdrag är att föreslå vilka personer som ska sitta i nästa riksstyrelse. Deras förslag presenteras inför nästa riksstämma och det är sedan riksstämman som väljer vilka som ska sitta i riksstyrelsen.

Styrelse

  Skattmästare

  Lars-Bertil Nilsson

  Mejla mig
  Förste vice ordförande

  Lotta Bengtsson Silfver

  Mejla mig
  Fältbiologernas ledamot

  Lovisa Roos

  Mejla mig
  Andre vice ordförande

  Martin Lindén

  Mejla mig

Revisorer

Anneli Carlsson

Revisor

Kåre Olsson

Revisorssuppleant
Mejla mig

Suzanne Messo

Revisor, Ernst & Young
Mejla mig

Jens Karlsson

Revisorssuppleant, Ernst & Young

Valberedning

Lena Nilsson

Ordförande valberedningen

Björn Abelsson

Christopher Johansson

Sandra Johansson

Liv Oscarsson