Snabbguide – så vill partierna jobba för miljön

Partiernas miljölöften till oss. Hållna och svikna miljölöften från förra valet. Partiernas miljöhjärtefrågor och miljömärkta kandidater från (nästan) alla partier inför valet 2014. #miljörösta

Inför valet 2014 har vi satt ihop 18 skarpa förslag för en bättre miljö. Alla riksdagspartier har fått ta ställning för eller emot förslagen i en enkät. Ja-svar innebär att partierna lovar oss att jobba i enlighet med förslagen i riksdagen. Diagrammet ovan visar andelen ja, nej och vet ej-svar för respektive parti. Frågorna tillsammans med partiernas egna kommentarer hittar du i rapporten Miljölöften för framtiden, här till höger.

Socialdemokraterna

Grafiken visar hur väl Socialdemokraterna levde upp till miljölöftena vi fick 2010. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på under nästa mandatperiod?

1. Klimatet 2. Kemikaliepolitiken 3. Övergödningen

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

1. Vi vill införa ett klimatpolitiskt ramverk och en plan för att minska utsläppen med 90 % till 2050. 2. Vi vill införa en kemikalieskatt och dessutom förbjuda några av de farligaste ämnena. 3. Vi vill ha en plan för att minska de övergödande utsläppen i havet.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

Ett mer ambitiöst förhandlingsbud i klimatförhandlingarna som innefattar bindande mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering. Vi vill att EU arbetar fram en ny utvecklad kemikaliepolitik, ett nytt REACH (EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, föreningens anm.). Vi vill ha fram ett nytt luftdirektiv i EU med nya utsläppstak som följer uppgörelsen i FN:s Göteborgsprotokoll för bättre luft.

Moderaterna

Grafiken visar hur väl Moderaterna levde upp till miljölöftena vi fick 2010. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.  

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på under nästa mandatperiod?

Vår miljöpolitik prioriterar fyra fokusområden: klimat, biologisk mångfald, en giftfri miljö samt levande hav och sjöar.

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

Vi vill bland annat fatta beslut om åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn utifrån FFF-utredningens förslag (utredning om fossilfri fordonstrafik, föreningens anm.), fortsätta genomföra strategin för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och fortsätta arbetet med en översyn av reglerna om vattenverksamheter.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

Vi ska lyfta behovet av ett ambitiöst utsläppsminskningsmål, skärpa REACH-förordningen för att få en mer ändamålsenlig kemikaliereglering och fortsätta arbetet med att reformera EU:s fiskeripolitik i allmänhet och EU:s tredjelandsavtal i synnerhet.

Miljöpartiet

Grafiken visar hur väl Miljöpartiet levde upp till miljölöftena vi fick 2010. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på under nästa mandatperiod?

Utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatpåverkan, användning och spridning av kemikalier som är skadliga för människors hälsa och miljön, samt utarmningen av den biologiska mångfalden på land och i haven.

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

För att minska utsläppen av växthusgaser vill vi införa ett klimatpolitiskt ramverk som säkerställer att Sveriges utsläpp minskar till en globalt hållbara nivå i den takt som vetenskapen ser behövs. Inom kemikalieområdet vill vi att Sverige ska gå före genom att förbjuda farliga ämnen som har fastnat i EU:s långbänk. För att vända den negativa utvecklingen för den biologiska mångfalden vill vi bl a minska överfisket och skydda fler skogar.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

Den viktigaste frågan är att EU måste anta bindande och ambitiösa mål för 2030 vad gäller andelen förnybar energi, minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. Det är också högt prioriterat att skärpa Reach (EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, föreningens anm.) så att ämnen kan regleras i grupp efter inneboende egenskaper. Vi vill även säkerställa ett tydligare och starkare skydd för Natura 2000-områden, bl a i förhållande till gruvverksamhet.

Folkpartiet

Grafiken visar hur väl Folkpartiet levde upp till miljölöftena vi fick 2010. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.  

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på under nästa mandatperiod?

Klimatförändringarna, skydd och bevarande av den biologiska mångfalden samt havs- och vattenfrågor.

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

Svensk medverkan i ambitiösa klimatöverenskommelser på europeisk och global nivå, säkerställande av Artdatabanken samt ökade miljöinsatser i Östersjön inklusive fler marina reservat.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

En hög europeisk klimatambition är mycket viktig. Generella och teknikneutrala ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter, är det mest effektiva redskapet liksom ett EU som pådrivande kraft i de globala klimatförhandlingarna. Skärpning av den europeiska kemikalielagstiftningen, REACH, med särskild hänsyn till barn och unga samt förbättrad tillsyn och skärpta sanktioner. Höjda ambitioner mot övergödning och vattenföroreningar samt en fiskepolitik som håller sig inom vetenskapligt grundade bedömningar.

Centerpartiet

Grafiken visar hur väl Centerpartiet levde upp till miljölöftena vi fick 2010. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.  

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på under nästa mandatperiod?

1. Klimatfrågan är den mest prioriterade frågan eftersom att den också påverkar så många andra områden, såsom havsmiljö, biologisk mångfald, halten av luftföroreningar men även påverkar ekonomin och livsmedelsförsörjning. 2. Centerpartiet vill ha 100 % förnybar energi inom en gene- ration och 2050 vill vi ha ett klimatneutralt samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. Detta inkluderar även att vi vill att Sverige ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 2030. 3. Centerpartiet vill ha en giftfri vardag. Vi vill bland annat införa en skatt på farliga kemikalier, fortsätta arbetet med att rädda Östersjön genom att ex. öka uttaget av näringsämnen och värna om biologisk mångfald.

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

1. Centerpartiet vill införa ett bonus-malussystem vid inköp av ny bil, som ger en miljöbilspremie för köp av bil som har lägre utsläpp än genomsnittet, med högre bonus ju miljövänligare bilen är, och där bonusarna finansieras med avgifter på köp av bilar med utsläpp högre än genomsnittet.

2. Centerpartiet vill även fortsätta premiera förnybara källor, bland annat genom att gradvis höjd skatt på koldioxidutsläpp och fossila drivmedel. 3. Centerpartiet vill att pensionskapitalet klimatsäkras genom investeringar i fossiloberoende teknik och verksamhet inför en framtid där fossil energi inte längre subventioneras.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

1. Centerpartiet vill ha skärpt och ambitiös kemikaliestiftning för att fasa ut skadliga ämnen och trygga en giftfri vardag.

2. Centerpartiet vill ha ambitiösa delmål till 2030 för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering för att skapa ett EU utan nettotutsläpp av växthusgaser till år 2050. 3. Centerpartiet vill få upp priset på koldioxidutsläpp och minska överskottet av utsläppsrätter i EUETS. (EU:s system för utsläppshandel, föreningens anm.)

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarade inte på vår enkät 2010 eftersom partiet inte satt i riksdagen då. Grafiken visar hur väl Sverigedemokraterna agerat i förhållande till våra miljöförslag under den gångna mandatperioden. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.  

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på i under nästa mandatperiod?

1. Östersjöproblematiken, både vad det gäller övergödning och andra miljögifter. Vi ökar anslagen till pågående projekt till exempelvis sanering av förorenade områden. 2. Energipolitiken måste komma in på rätt väg och vi måste både opinionsbilda och lägga politiska förslag gentemot den dyra, resursineffektiva och miljöbelastande doktrinen om s.k. förnybar energi. Få känner nog till att t.ex. vindkraft genererar mångdubbelt högre utsläpp av CO2 än kärnkraft under en livscykel och dessutom är belastad med en rad andra problem, t.ex. att vindkraften dödar många av våra skyddsvärda rovfåglar i stor omfattning. Vi vill Bland annat skrota tilldelningen av elcertifikat till nya anläggningar. 3. Om vi värnar kulturjordbruk, så som fäbodjordbruk och andra smådriftsformer så kan vi göra mycket både för vår kulturmiljö och den biologiska mångfalden. Många växter och mikroorganismer är beroende av betad mark och betad mark kan också binda stora mängder koldioxid i marken. Till detta har vi en rad förslag som syftar till att gå i denna riktning.

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

Se ovan.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

Sverigedemokraterna är emot EU:s överstatlighet och vill omförhandla alla samarbeten till mellanstatliga samarbeten. Där av blir frågan felställd till ett EU-kritiskt parti. Internationella samarbeten är dock nödvändiga för en rad gränsöverskridande miljöfrågor, så som marint skräp, förhindrande av spridning av invasiva arter, luftburna och vattenburna utsläpp, m.m.

Sverigedemokraterna har än så länge inga miljömärkta kandidater.

Kristdemokraterna

Grafiken visar hur väl Kristdemokraterna levde upp till miljölöftena vi fick 2010. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.  

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på under nästa mandatperiod?

Klimatförändringarna är den i särklass största och allt annat överskuggande miljöpolitiska utmaningen, sammankopplad även med förlusten av ekosystem i världen.

Förekomsten av kemikalier i miljön såväl som i våra hem, är ett annat angeläget problem. I vår närmiljö är den alarmerande miljösituationen i Östersjön något som också behöver prioriteras politiskt.

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

För att minska utsläppen av växthusgaser måste långsiktiga spelregler och förutsättningar etableras under de närmaste åren för utveckling, produktion och användning av nya biodrivmedel för transportsektorn. I regeringens kemikalieproposition läggs grunden för ett löpande arbete för att fasa ut farliga ämnen. Kristdemokraterna vill särskilt betona vikten av att minska barns exponering för kemikalier. Sverige ska fortsatt gå i täten för ett gemensamt ansvarstagande för Östersjöns miljö. Vi vill att de vetenskapliga rekommendationerna om fiskebeståndens tillstånd ska vara vägledande för fiskepolitiken. Inom ramen för internationella samarbetsorgan behövs fortsatt press på i synnerhet Ryssland för att minska de förorenande utsläppen i Östersjön.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

Att handeln med utsläppsrätter stramas upp så att priserna speglar de kostnader som utsläppen medför, översynen av REACH-förordningen (EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, föreningens anm.) och att driva på för bättre djurskydd i hela EU och för mer restriktiv förskrivning av antibiotika till djur.

Vänsterpartiet

Grafiken visar hur väl Vänsterpartiet levde upp till miljölöftena vi fick 2010. Stapeln till höger är partiets miljölöften till oss 2014. Alla detaljer kring hur partierna svarat hittar du i dokumenten till höger på den här sidan.  

Vilka tre miljöproblem är mest viktiga att fokusera på i under nästa mandatperiod?

Klimathotet, utarmningen av biologisk mångfald samt en giftfri vardag med bra mat.

Vilka tre förslag vill ni fatta beslut om för att minska dessa miljöproblem?

1. Massiva klimatinvesteringar för hållbara transporter och förnybar energi samt ett klimatpolitiskt ramverk med koldioxidbudget.

2. Kraftigt ökade anslag samt styrmedel för att skydda värdefull natur. 3. Ökade satsningar på ekologisk mat och nationella regleringar av farliga kemikalier och högre ambitioner på EU-nivå.

Vilka tre miljöförslag är mest viktiga för Sverige att driva i EU?

Miljöhänsyn måste gå före rätten att göra vinst på varor och tjänster. Enskilda länder måste få möjlighet att gå före med tuffare miljö- och klimatkrav.

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.