De globala målen för hållbar utveckling – en viktig del i skolans arbete

Det är skolans ansvar att ge eleverna redskap för att ta sig an framtiden. Att känna till de globala målen kan vara steg ett! Nu kan du och din skola få en presentation av de globala målen för hållbar utveckling av UNDP Sveriges informatörer.

De officiella symbolerna för de 17 globala målen (se lista nedan).

Världens ledare har genom de 17 globala målen för hållbar utveckling förbundit sig att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren – att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter/orättvisor och att lösa klimatkrisen. Målen är redskap för att detta ska uppnås i alla länder och för alla människor. Om målen ska fungera så behövs arbete och engagemang på alla nivåer, inte minst i världens skolor.

"Att rädda vår planet, utrota fattigdom och främja ekonomisk tillväxt – det är en och samma kamp" "lösningar på ett problem måste vara lösningar för alla ". Citaten kommer från Ban Ki-moon, FN: s generalsekreterare. Det innebär att fattigdom, ojämlikhet och klimatkrisen samverkar och att problemen inte kan lösas enskilt. Samma sak gäller i skolan – för att hitta de bästa lösningarna och för att förstå sammanhang behöver ofta kunskaper inom flera olika ämnesområden användas. Därför är ett övergripande arbetssätt där lärarna samarbetar utöver ämnesindelningen ett bra sätt att ta sig an hållbar utveckling och de globala målen.

De 17 globala målen

Att skolan har en viktig roll i processen att förändra det samhälle vi lever och verkar i är tydlig. Både svenska och internationella dokument ger skolan i uppdrag att arbeta med globala hållbarhetsfrågor i skolan. Detta står också i läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Här listas alla mål. Under varje mål finns ett antal delmål. Du kan läsa mer om delmålen på UNDP:s webbplats.

Mål 1 – Ingen fattigdom
Mål 2 – Ingen hunger
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Mål 4 – God utbildning för alla
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Mål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
    
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Mål 14 – Hav och marina resurser 
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald  
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
M
ål 17 – Genomförande och globalt partnerskap            

> Boka en presentation av de Globala målen av UNDP Sveriges informatörer

Lärande för hållbar utveckling, LHU

Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.