På spaning i hemmet

Energifallet

På spaning i hemmet

I den här övningen går eleverna på spaning i hemmet för att upptäcka hur livsstil och miljöpåverkan hänger ihop.

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Hkk, Tk, Fy, Ke, Bi, Ge, Sv

I den här övningen undersöker eleverna familjens vanor. Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och skydda miljön.

Målet är att eleverna, genom att undersöka och resonera, får kunskap och ökad förståelse för hur val av varor, tjänster samt andra prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Material och verktyg: Spaningsformulär för elever och Naturskyddsföreningens Grön guide. Alla material och verktyg till den här övningen finns i verktygsmenyn.

Genomförande

Skriv ut uppgiftsformuleringen och dela ut. Låt sedan eleverna gå hem och spana! Hemma undersöker de och funderar kring vad som kan förbättras i hemmet för att:

 • Spara på jordens naturresurser
 • Hushålla med energi

 • Ta miljöhänsyn

Uppmana eleverna att komma på minst fem förbättringsåtgärder. Låt dem kategorisera dem efter vilken miljövinst de tror att åtgärderna innebär. Låt dem även motivera sina val.

Kategorier:

 • Stor miljövinst
 • Medelstor miljövinst
 • Liten miljövinst

Nedan finns några exempel på områden som eleverna kan titta närmare på. Det är bra om förbättringsåtgärderna finns inom flera olika områden:

 • Elanvändning
 • Uppvärmning
 • Transporter
 • Matvanor
 • Vattenanvändning
 • Konsumtion av exempelvis prylar och kläder
 • Avfallshantering

Låt eleverna använda internet för att leta fakta och åtgärder. Uppmuntra dem även att besöka biblioteket för att söka information, intervjua lärare, familjemedlemmar, klimat- och energirådgivare på kommunen och andra resurspersoner.

Låt eleverna utifrån sina kategorier beskriva nuläget samt möjliga åtgärder. Låt dem även beskriva möjliga vinster med de föreslagna åtgärderna sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Låt eleverna fundera på hur de åtgärder de kommer fram till påverkar familjens ekonomi.

Det viktigaste är inte att de graderar miljövinsten helt rätt, utan att de resonerar brett kring familjens vanor och miljöpåverkan samt visar förståelse för att olika åtgärder ger olika energi- och miljövinst.

Samtala kring funderingar och resultat tillsammans i klassen:

 • Vilka förändringar är lättast att genomföra? 
 • Vilka förändringar är svårast att genomföra? 
 • Vilka förändringar är viktigast att genomföra?

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna skriva korta texter om sina åtgärdsförslag och deras miljövinst.

 Fakta

> Till startsidan för årskurs 7-9

> Till På spaning i hemmet för 4-6