Skapa publicitet i media - påverka samhället!

Energifallet

Skapa publicitet i media - påverka samhället!

I den här övningen arbetar eleverna med att skapa uppmärksamhet kring någonting de anser behöver förändras.

Elever röstar om vilken fråga som ska drivas.

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Sh, Sv, Hkk, Bi, Fy, Ke, Ge

Den här övningen handlar om att påverka samhället genom att skapa uppmärksamhet kring sakfrågor.

Målet med Skapa publicitet är att eleverna får inblick i medias roll som informationsspridare och opinionsbildare, utvecklar förmågan att söka information samt formulera sig i tal och skrift. Genom att skapa kampanjer ger övningen också kunskaper om individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.

Material och verktyg: Filmerna Att fånga medias intresse och Att lyckas med en kampanj. Material och verktygen till den här övningen finns i verktygsmenyn.

Tips! PR-byrån Westanders publicerar varje år en gratis PR-handbok. Beställ den från deras hemsida.

Genomförande

Låt eleverna arbeta i grupper där varje grupp väljer en fråga att arbeta med. Alternativt kan hela klassen tillsammans engagera sig i en och samma fråga, för att kunna föra diskussioner med varandra och se olika strategier för att nå samma mål.

1. Välj en fråga

Låt eleverna välja något de skulle vilja förändra för att skapa ett mer hållbart samhälle. Kanske har eleverna under arbetet med Energifallet och stött på något som de vill utgå från eller finns det någon aktuell fråga på skolan eller i er kommun?

Förslag på frågor att skapa kampanjer kring

 • Mer vegetarisk och ekologisk mat i skolmatsalen

 • Källsortera mer på skolan

 • Minska svinnet i matsalen

 • Minska biltrafiken till skolan

 • Sätt solceller på skolans tak

 • Minskat resursslöseri på skolan, till exempel när det gäller papper, el och värme

 • Ökat elevinflytande

2. Arbeta vidare med frågan

När eleverna har bestämt sig för en fråga de vill arbeta med får de svara på följande:

 • Varför är frågan viktig?

 • För vem är frågan viktig?

 • Vilken förändring vill vi åstadkomma?

Låt dem också söka på nätet för att svara på:

 • Har frågan uppmärksammats tidigare?

 • Hur och på vilket sätt har frågan uppmärksammats?

 • Vad har uppmärksamheten resulterat i?

3. Kolla in andra kampanjer

Titta på de tillhörande filmerna Att fånga medias intresse och Att lyckas med en kampanj. Kolla även in ungdomsorganisationerna Fältbiologerna och PUSH Sverige. På deras hemsidor finns flera kampanjexempel som har fått uppmärksamhet i media.

Låt eleverna diskutera följande frågor:

 • Varför fick de olika kampanjerna stor uppmärksamhet?

 • Vilka tips vill vi ge till den som vill skapa en lyckad kampanj med stor uppmärksamhet i exempelvis media?

 • Vilka tips skulle vi själva kunna använda i vår kampanj? Motivera!

4. Bestäm ett huvudbudskap

Nu är det dags för eleverna att arbeta vidare med sin egen fråga. Uppmuntra dem att använda brainstorming och mindmapping som metod för att arbeta fram ett huvudbudskap.

Låt eleverna svara på följande:

 • Vilket är vårt huvudbudskap?

Diskutera budskapet med utgångspunkt i följande ord:

 •  Nyhetsvärde

 •  Lokalt intresse

 • Genomslagskraft

 • Förändringspotential

5. Formulera en mediestrategi

Här arbetar eleverna med hur de ska få genomslag i lokal media för att få politiker och andra beslutsfattare att agera i frågan.

Låt dem börja med att svara på nedanstående frågor:

 • Hur väcker vi intresse för frågan?

 • Vilka ska vi kontakta (radio, tv, tidningar)?

 • Hur kan vi använda sociala medier i kampanjen?

 • Vad har vi för idéer som kan skapa uppmärksamhet och intresse hos allmänhet och media?

 •  Hur vet vi att vi har lyckats? – Formulera mätbara mål och en plan för att följa upp målen!

Varje grupp väljer sedan ett sätt att väcka uppmärksamhet på. Kampanjidén och hur den ska genomföras, sammanfattar eleverna i en mediestrategi. Det kan vara en punktlista som beskriver vad de ska göra och i vilken ordning det ska ske. Nedan finns några förslag på sätt att väcka uppmärksamhet:

 • Namninsamlingar

 • Demonstrationer

 • Egna undersökningar

 • Aktioner, till exempel flash-mobs

 • Utställningar

 • Textmaterial, till exempel affischer och flygblad

6. Förbered intervjuer

Uppmuntra eleverna att förbereda sig på att bli intervjuade av media. Låt eleverna fundera på:

 • Vilka frågor kan en journalist tänkas ställa?

 • Hur ska frågorna besvaras?

Låt sedan eleverna träna på att genomföra intervjuer. Några är journalister som ställer kniviga frågor till de som är talespersoner för kampanjen.

7. Presentationer

Låt alla grupperna presentera sina mediestrategier och förklara hur de tänker genomföra sina kampanjer. Lyssnande elever har till uppgift att ställa frågor och lyfta styrkor och svagheter i mediestrategierna (opponera).

8. Genomförande

Nu är det dags att genomföra en eller flera av kampanjerna på riktigt! Låt eleverna tillsammans välja vilken eller vilka kampanjer klassen ska genomföra. Kanske kan ni använda klassrådet för att bestämma er?

Tänk på att det kan vara enklare att nå resultat om ni driver en fråga med lokal anknytning eller koppling till skolan.

Låt eleverna fundera på följande frågor:

 •  Hur fattas beslut i skolan, inom kommunen, i landet och internationellt?

 • Hur kan den som vill driva en fråga skapa uppmärksamhet i skolan, inom kommunen, i landet och internationellt?

 •  På vilken nivå fattas beslut som rör er fråga? Hur kan ni skapa publicitet där?

Lycka till med genomförandet! Och kom ihåg att friskt vågat är hälften vunnet!

Tips! Finns det kanske medlemmar i ungdomsorganisationer i klassen? Kolla om ni kan få besök av någon som har erfarenhet av att driva viktiga frågor och låt klassen intervjua personen!

Redovisning och dokumentation

Fotografera processen och dokumentera genom att utvärdera kampanjen, följa upp mål och sammanställ med text och bilder i en blogg eller på skolans Facebooksida. Eleverna kan även välja att göra en film om hur det gick för kampanjen!

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina kampanjer.

Och glöm inte att höra av er till oss på Energifallet så att vi också kan sprida er kampanj! 

Fakta

> Till alla övningar för årskurs 7-9