Vattenhjulet - upptäck energin!

Energifallet

Vattenhjulet - upptäck energin!

I rinnande vatten finns det energi. Här får eleverna bygga ett enkelt vattenhjul för att fånga vattnets energi och lära sig mer om vattenkraft. Övningen kan göras både inomhus och utomhus!

Foto:

Agnes Vungi

Ämnen: NO, SO, Tk

Övningen Vattenhjulet - upptäck energin! inleds med ett experiment där eleverna får göra sitt eget vattenhjul. Därefter undersöker eleverna vattnets kretslopp och hur man tar tillvara på energin i flödande vatten.

Målet med övningen är att eleverna ska bygga en modell av ett vattenhjul och göra undersökningar för att tillägna sig kunskap om hur vattenkraftverk fungerar och hur vattenkraft hänger ihop med solen.

Material: Gamla mjölkkartonger, saxar, pinnar, äpplen eller potatisar. Mall för labbrapport och elevinstruktion finns i menyn.

Genomförande

Övningen kan antingen göras lärarledd eller i elevgrupper. Till övningen finns en elevinstruktion.

Nedan finns ett förslag på lektionsupplägg som tar mindre än en lektion.

 1. Förklara uppgiften för eleverna. De ska bygga och testa ett vattenhjul.

 2. Klipp ut fem stycken rektanglar ur mjölkpaketet som ska bli vattenhjulets skovlar. Mått: 8x4 centimeter.

 3. Gör fem snitt i äpplet/ potatisen, ett till varje skovel.

 4. Tryck in skovlarna i äpplet/potatisen.

 5. Trä pinnen genom äpplet/potatisen.

 6. Prova vattenhjulet i en bäck, å eller vattenkran. Om du testar vattenhjulet i en vattenkran kan du låta pinnens ändar vila på diskhons kanter så att hjulet hamnar under vattenstrålen. Om du testar vattenhjulet i en bäck kan du låta pinnen vila på två Y-formade grenklykor.

 7. Ät upp äpplet!

Undersök

 • Hur fungerar vattenhjulet?

 • Spelar det någon roll var i bäcken det placeras det eller hur snabbt kranvattnet flödar förbi det?

 • Varifrån kommer det flödande vattnet?

Diskussionsfrågor

 • Vad har vattenhjul använts till historiskt?

 • Vattenhjul används än idag. Hur? (Se faktabladet Hur produceras el och värme? om hur turbinen och generatorn alstrar el)

 • Ta fram en karta. På vilka platser passar det att använda vattenkraft? Var passar det inte? Vad kan man använda i stället?

 • Kan man bygga hur mycket vattenkraft som helst? Varför/varför inte?

 • Stora vattenkraftverk påverkar naturen och människor som bor nära dem. Vem får bygga ett vattenkraftverk?

 • Vad finns det för fördelar med vattenkraft?

 • Vad finns det för nackdelar med vattenkraft?

 • Vad kan man göra för att minska den negativa miljöpåverkan som vattenkraft har?

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna skriva enkla laborationsrapporter enligt Energifallets mall. Det tränar eleverna i ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att utgå från en hypotes, pröva hypotesen med en metod, notera resultatet, dra slutsatser och utvärdera försöket i en diskussion.

Låt eleverna rita upp vattnets kretslopp och placera in vattenkraftverket i det. Låt dem sedan skriva några för- och nackdelar med vattenkraft och hur de tycker man kan lösa miljöproblemen som vattenkraften för med sig.

Fakta

> Faktablad: Energins kretslopp
> Faktablad: Energikällor
Förr var det vanligt att vattenhjul användes för att mala säd i kvarnar. Idag är det vanligare med vattenkraftverk där en stor propeller eller turbin, som den kallas, sätts i rörelse. Turbinen är i sin tur kopplad till en generator, som omvandlar rörelseenergin till elektrisk ström.

Läs mer om hur el produceras här:
> Faktablad: Hur produceras el och värme?
> Faktablad: Miljöpåverkan från el- och värmeproduktionen


> Till alla lektioner för årskurs F-3

> Till alla lektioner för årskurs 4-6