Om läromedlet Naturen som klassrum

Naturen som klassrum syftar till att inspirera och öka kunskapen hos pedagoger om möjligheterna och fördelarna med att förlägga lämpliga pedagogiska aktiviteter utomhus och låta dessa ge näring åt inomhusundervisningen. Läs mer nedan om läromedlets syfte och koppling till Lgr 11.

Läromedlet Naturen som klassrum består av ett antal utomhuspedagogiska aktiviteter som ska ses som exempel på vad man som pedagog kan göra med sina elever utomhus för att stärka och utveckla lärandet inom olika ämnen. 

Aktiviteterna har genomförts med elever på många naturskolor runt om i landet och de flesta har presenterats i bokserien Att lära in ute. I samband med våra fortbildningar Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan har pedagoger på många skolor i Sverige fått prova på och reflektera över dessa övningar. 

Övningarna inom Naturen som klassrum syftar till att inspirera och öka kunskapen hos pedagoger om möjligheterna och fördelarna med att förlägga lämpliga pedagogiska aktiviteter utomhus och låta dessa ge näring åt inomhusundervisningen. Detta för att ge eleverna ökad möjlighet att uppnå målen inom Lgr 11 och för att på ett naturligt sätt integrera den fysiska aktiviteten inom ramen för skoldagen. 

Läromedlet syftar också till att ge eleverna tillfälle att få de nödvändiga upplevelser och den kontakt med naturen som krävs för ekologisk förståelse, respekt och omsorg om vår gemensamma miljö. Skolan kan ge möjlighet för alla barn att få komma ut i naturen oavsett sociokulturell bakgrund. 

Läromedlet utgår från Lgr 11 och innehåller olika övningar som är kopplade till flera av skolans ämnen, i första hand svenska, engelska, matematik, de naturorienterande ämnena och idrott och hälsa. Hållbar utveckling, skog och biologisk mångfald är exempel på annat som övningarna knyter an till. 

Att organisera och genomföra utomhuspedagogiska tillfällen kräver en viss vana hos både pedagoger och elever. Men övning ger färdighet! Det krävs också viss praktisk kunskap och medvetenhet om friluftssäkerhet. Elden är betydelsefull i många av aktiviteterna och i friluftsliv i allmänhet, både som resurs i lärandet och för att skapa samhörighet och stämning. I de flesta övningarna är samarbete nödvändigt och kan vara ett sätt att öka elevernas sociala kompetens eller att bryta invanda roller. 

Naturen som klassrum och Lgr 11

Till alla aktiviteter finns hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll. Det som kan gälla för samtliga övningar är följande utdrag: 

Kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Under Grundläggande värden framgår det att:

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

Under Skolans uppdrag framgår det att:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet/…/ Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. /…/ Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Kapitel 2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Skolans mål är att varje elev

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

2.2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

2.3 Skolans mål är att varje elev

  • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Att lära in ute

Många av övningarna i Naturen som klassrum-materialet är skrivna med inspiration från böckerna i Att lära in ute-serien, utgivna av Outdoor Teaching Förlag AB. Författarna till böckerna är utomhuspedagoger med mångårig erfarenhet av undervisning utomhus. Böckerna i serien som vänder sig till grundskolan är:

Att lära in svenska ute. Författare: Helene Grantz, Stina Lindblad, Robert Lättman-Masch, Eva Persson, Birgitta Sang, Mats Wejdmark och Ammi Wohlin.
Att lära in matematik ute 2. Författare: Mia Bucht, Robert Lättman-Masch, Kajsa Molander och Mats Wejdmark.
Att lära in engelska ute. Författare: Lotta Carlegård
Att lära in teknik ute. Författare: Carina Brage
Att lära in ute året runt. Författare: Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark
Att lära in ute för hållbar utveckling. Författare: Lisa Behrenfeldt, Elisabet Brömster, Gordon Eadie, Annette Fredman, Helene Grantz, Josefine Gustafsson, Birgitta Jansson, Stina Lindblad, Charlotte Lundberg, Annika Manni, Ann-Sofie Tedenljung och Ammi Wohlin.