Mäta höjden på ett träd (4-9)

Eleverna får öva på att lösa problem och göra uppskattningar. För de äldre eleverna kan den geometriska problemlösningen innehålla lärdomar kring hur man kan använda likformiga trianglar vid uppskattning av höjd.

Ämne: Ma

Nyckelord: Uppskattning, mätning, problemlösning, rimlighetsbedömning.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att eleverna ska få öva på att lösa problem och göra uppskattningar. För de äldre eleverna kan den geometriska problemlösningen innehålla lärdomar kring hur man kan använda likformiga trianglar vid uppskattning av träds höjd. 

Material

Pinnar, måttband.

Genomförande

Dela in klassen i grupper. Beroende på elevernas förkunskaper kan uppgiften formuleras på olika sätt. Antingen får de uppgiften att uppskatta höjden på ett speciellt träd utan fler detaljer i instruktionen. Det går också att ge ledtrådar i uppgiftens instruktion, till exempel; kom på ett sätt att mäta höjden på ett träd med hjälp av en pinne. 

Det är viktigt att eleverna får förklara hur de tänker och att de får fundera över fördelar och nackdelar med de olika metoderna de kommer på. 

Varianter

 • Uppskatta höjden på olika byggnader
 • Komplettera med mätningar av vindfällda träd.

Arbeta vidare och diskussion

 • Låt eleverna presentera de olika metoderna som de kommit fram till. Presentera eventuellt ytterligare mer avancerade metoder. Flera olika sätt att uppskatta träds höjd presenteras i boken Att lära in matematik ute 2. Mer information på www.naturskola.seHär är två exempel:
    • Stå en bit från trädet och håll en pinne med rak arm framför dig så att pinnens längd passar trädets längd. Fäll sedan pinnen och låt en kamrat ställa sig där pinnens topp är. Mät sedan avståndet mellan trädet och din kamrat.
    • Mät trädets skugga och din egen skugga. Räkna ut förhållandet mellan dig och din skugga. Använd förhållandet till att räkna ut trädets höjd.
 • Diskutera i vilka sammanhang uppskattningar av träds höjd kan komma till användning och vilka yrkesgrupper som kan ha användning av det. 
 • Äldre elever kan fortsätta med att uppskatta trädets volym.

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Lgr 11

Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Vill du gå ut med eleverna igen?

Naturen som klassrum har fler övningar för lärande utomhus.