Faktablad: Ekologiskt jordbruk

På ekologiska gårdar är kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte tillåtet. Istället används andra metoder för att hejda skadegörare och ge jorden näring. Fördelarna är bland annat att fler vilda djur och växter överlever och att giftiga kemikalier inte sprids.

Foto: Elias Carlsson

Foto: Elias Carlsson

I över 10 000 år har människor brukat jorden för att få mat. Den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet förändrade jordbruket snabbt. Två nyheter var konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det blev lättare att bruka stora fält med en enda gröda, och det gamla småskaliga landskapet med smala åkrar, stenmurar och slåtterängar förvandlades.

Växter och djur hade följt i böndernas spår genom årtusendena, men många av dem klarade inte att leva i det nya jordbrukslandskapet. De trängdes undan av bekämpningsmedel och av att deras livsmiljöer försvann. Nära hälften av de arter som hotas i Sverige idag är just sådana som hör hemma i jordbrukslandskapet.

Det storskaliga och ensidiga jordbruket, det så kallade konventionella jordbruket, har visat sig ge flera negativa miljöeffekter och därför har andra jordbruksmetoder utvecklats som alternativ. Den vanligaste alternativa metoden i Sverige kallas ekologiskt jordbruk och står för cirka 17 procent av den totala produktionen.

 

Några ekologiska metoder

Konventionella bönder använder kemiska bekämpningsmedel för att bli av med skadegörare och ogräs. En ekologisk bonde måste använda andra metoder. En viktig sådan är att variera växtföljden. Det betyder att samma gröda inte odlas på samma åker år efter år. Fördelen med att byta är att de skadegörare som angriper till exempel morötter inte lever kvar i jorden och blir fler och fler. Dessutom suger olika grödor i sig olika sorters näring ur jorden, så genom att byta gröda behövs inte lika mycket gödsel. Istället för konstgödsel använder ekologiska lantbrukare gödsel från djur. Många odlar också baljväxter, vars rotknölar innehåller bakterier som fångar in kväve från luften.

 

Djuren göder åkern

I ekologiskt jordbruk måste växtodling och djurhållning vara i balans med varandra. Det innebär att djuren till största delen äter foder från gårdens åkrar och sedan ger tillbaka näring till samma åkrar i form av gödsel. Om foder och stallgödsel köps in från andra gårdar måste det fortfarande vara ekologiskt producerat.

 

Fördelar med ekologisk odling

Vilda växter, pollinerare, markdjur och fåglar mår bra av ekologisk odling, visar många forskningsstudier. På ekologiska gårdar lever cirka 30 procent fler arter än på konventionella gårdar. Det beror framför allt på att inga konstgjorda kemiska bekämpningsmedel används, att växtföljderna varierar och att djuren är ute mer på bete.

En artrik natur är grunden för att livet på jorden ska fungera. Över hela världen har insekter minskat på grund av ett storskaligt kemikaliejordbruk. Minskningen av vilda bin har gjort att fruktskördarna minskar på många håll eftersom träd och buskar inte blir pollinerade.

På ekologiska gårdar finns också fler naturliga fiender till skadegörarna. Här sprutas de inte bort utan kan hjälpa bonden att hålla skadegörarna borta. Utan kemiska bekämpningsmedel försvinner också risken för att medlen sprids till vattendrag, sjöar och grundvatten. Det gynnar både livet i vattnet och vårt eget dricksvatten.

Att inte använda konstgödsel sparar mycket energi. Produktionen av konstgödsel kräver inte bara stora mängder energi utan också mycket fosfor, som bryts i gruvor och inte nybildas.

Alla djur i ekologisk produktion går ut för att beta, picka eller böka. De har större utrymme i stallarna och bättre möjligheter att bete sig naturligt. Jordbruksverket bedömer att de ekologiska reglerna bidrar till högre djurvälfärd jämfört med djurhållning enligt miniminivån i svenska djurskyddsregler.

Ekologisk mat har hälsofördelar. Forskning pågår, men några saker som går att säga redan nu är att den innehåller mer nyttiga antioxidanter och omega 3-fetter. Den innehåller också mindre av miljögiftet kadmium.

När vi köper ekologisk mat från andra länder stödjer vi miljön och arbetarna i andra länder där situationen kan vara betydligt svårare än i Sverige. Från många länder utanför västvärlden rapporteras om ökade skördar med ekologiskt lantbruk. Det beror till stor del på att ekologiska metoder bidrar till minskad erosion, ökad bördighet, bättre vattenhållning och ökad biologisk mångfald. Det ger i sin tur långsiktigt stabila inkomster och större motståndskraft mot klimatförändringar.

 

Utmaningar med ekologisk produktion

Dagens ekologiska produktion är inte perfekt. Det finns utmaningar som behöver lösas för att maten ska räcka till om all produktion blir ekologisk. Generellt sett är skördarna vid ekologisk produktion i Sverige lägre och ofta krävs det mer arbetskraft för att kunna driva en ekologisk gård. Det gör också att den ekologiska maten blir dyrare.

En gemensam utmaning som både konventionellt och ekologiskt jordbruk står inför är att använda mindre fossila bränslen.

 

Så tycker Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen anser att framtidens matproduktion måste bygga på hållbara metoder som ger oss mer än bara mat, biobränslen och fibrer. Det behövs levande bördiga jordar, stimulerad kolinlagring, biologisk mångfald, rent vatten och hälsosamma livsmedel. Ekologisk odling kräver större landytor jämfört med konventionell odling, men bidrar en rad viktiga naturnyttor till skillnad från den konventionella metoden. Den ekologiska produktionen behöver vidareutvecklas för att i framtiden kunna ge högre skördar samtidigt som de andra värdena bibehålls och förstärks.

Faktablad och ordlistor

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.