Recept för framtiden

Att äta mer växter och mindre kött är inte bara klimatsmart utan det är också bra för din hälsa. För att jorden ska kunna fortsätta att föda oss är det viktigt att den inte utarmas och att mat produceras på ett hållbart sätt. Men det kan också behövas nya sätt att odla och nya ingredienser i maten för att föda en växande befolkning. Vad sägs om att äta myror, eller kött som är odlat i ett laboratorium?

Köttburgare, vegoburgare, insektsburgare eller burgare med odlat kött – vilka kan du tänka dig att äta?

Mat produceras med hjälp av jord, sol och vatten. Ju mindre konstigheter som sker vid produktionen desto bättre är det för naturen. Lika mycket som vi tar från jorden när vi skördar behöver återföras till jorden för att den inte ska utarmas. Att variera grödor och använda stallgödsel är därför bra för jorden. Det är också viktigt att avstå så långt som det går från bekämpningsmedel. Att använda bekämpningsmedel innebär inte enbart att det kan finnas rester kvar i det som vi äter. Det innebär också att jorden kan förgiftas och att ekosystem sätt ur spel när insekter, djur och närliggande vattendrag påverkas av medlen.

Det är många som har en åsikt om djur ska vara en del av matproduktionen eller inte. Svaret är dock inte helt enkelt eftersom det finns flera aspekter i frågan. Det skulle vara förödande att göra sig av med alla betande djur eftersom de har en mycket viktig funktion i många ekosystem, där de behövs för att hålla marker öppna. Betesmarker är den naturtyp som har flest arter i vårt land och många av de insekter och växter som lever där är utrotningshotade. När det gäller köttets negativa påverkan på miljön så är det den storskaliga inomhusproduktionen av kött som är den stora boven.

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs av olika anledningar. Det är ett stort slöseri med både pengar och resurser. Rutiner, vanor och regler behöver ses över i hela kedjan från odling till matbordet för att minska matsvinnet.

Hur ser framtidens mat ut?

Förutom att vi behöver producera mat som är hållbar för naturen så menar en del forskare också att vi kan behöva odla på helt nya sätt för att den odlingsbara marken i världen ska räcka till. Vi kan behöva växthus med flera våningar och odlingar på tak och väggar inne i stan. Redan nu kan vi se att stadsodlingarna ökar på många håll runt om i världen. Att odla mer i stan ger förutom mat också ökad sysselsättning och en förbättring av den sociala miljön inne i städerna.

För både klimatet och miljöns skull behöver köttproduktionen minskas. En del tror att insekter kan vara en del av lösningen. Det är framför allt vi européer som har problem med att äta insekter. I Afrika, Asien och Sydamerika är insekter som föda ingen nyhet och det anses inte lika konstigt. Insekter innehåller mycket näring, vitaminer och en massa protein, men om de blir framtidens föda återstår att se. Hur som helst blir ätupplevelsen mycket bättre om insekterna mals och används i maträtter istället för att ätas hela.

Ett annat alternativ som en del tror mycket på är odlat kött. Det är kött som inte har sitt ursprung i levande djur utan som har framställts på syntetisk väg genom odling av muskelceller. Det pågår flera forskningsprojekt runt om i världen där kött odlas på olika sätt, men än så länge går det inte att hitta odlat kött i butiker.

Diskussionfrågor

– Tror du att våra matvanor har ändrats om 50 år? Om så på vilket sätt?