Hunneröds mosse

Hunneröds mosse är ett naturreservat (2010) och tillika Natura2000-område. Här finns ett kärrområde i ett kuperat backlandskap med öppna betade partier i söder och igenvuxen sumpskog i norr. Floran i kärret innehåller både rikkärrs- och fattigkärrsarter. På sluttningarna i väster finns en rik torrängsflora. På uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus Län och Jordbruksverket bedriver Svedala Naturvårdsförening sedan år 1988 årlig slåtter och röjning för biologisk mångfald. Den röjda arealen har en yta av 1.5 ha.

12 augusti 2018 Söndag 09:00 Hunneröds mosse Ystad Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Hunneröds mosse är ett naturreservat (2010) och tillika Natura2000-område. Här finns ett kärrområde i ett kuperat backlandskap med öppna betade partier i söder och igenvuxen sumpskog i norr. Floran i kärret innehåller både rikkärrs- och fattigkärrsarter. På sluttningarna i väster finns en rik torrängsflora. På uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus Län och Jordbruksverket bedriver Svedala Naturvårdsförening sedan år 1988 årlig slåtter och röjning för biologisk mångfald. Den röjda arealen har en yta av 1.5 ha. Exempel på intressanta arter som observerats i området är: praktnejlika, majnycklar, myggblomster, klockgentiana och inte minst alkonblåvinge. Inom naturreservatet ligger även Frisbjär, ett område med ädellövskog och lövsumpskog.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen vid biblioteket i Ystad.

Att tänka på: fika, lupp och flora

Ansvariga: Lisbeth Borgström lisbeth.borgström@telia.com, 0730-455 212 & Kerstin Svensson kerstinharriet@gmail.com, 0708-69 11 11