Tillsammans för en global miljörörelse

Miljöproblem känner inga landsgränser. Därför samarbetar Naturskyddsföreningen med ett 40-tal organisationer runt om i världen. I vårt globala arbete går miljöfrågor och mänskliga rättigheter hand i hand.

En grupp kvinnor från byn Polchuk, Nepal som kämpar för rent dricksvatten.

Foto:

Anders Friström

Naturskyddsföreningens globala samarbetsorganisationer mobiliserar människor som står upp för sina rättigheter och för miljön, de arbetar med att påverka politiker på lokal, nationell och internationell nivå och granskar företagens arbete.

Tillsammans kämpar vi för att utrota fattigdomen, säkerställa alla människors lika rättigheter och för att jordens resurser ska användas mer hållbart. Så gör vi världen grönare och mer rättvis. 

Människor i fattigdom drabbas hårdast

Människor som lever i fattigdom är ofta helt beroende av naturen i sin närhet för att överleva och drabbas särskilt hårt av dagens globala miljöförstörelse. Trots det får de alltför sällan delta i de beslut som fattas om naturresurserna. Det försöker våra samarbetsorganisationer och Naturskyddsföreningen förändra – och vi ser ett aktivt civilsamhälle som en central drivkraft för denna förändring.

Kvinnor – särskilt kvinnor som lever i fattigdom – är en prioriterad målgrupp i vårt arbete. Att stärka kvinnors makt i alla våra samarbeten är i sig en förutsättning för att nå målen om stärkt demokratisering, respekt för mänskliga rättigheter, minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Våra samarbetsorganisationer

Genom finansiering från Sida samarbetar vi med allt från globala nätverk till lokala organisationer världen över. För att uppnå bästa resultat verkar vi i ett begränsat antal länder och regioner i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I varje region och land finns ett flertal av våra verksamhetsområden representerade. På så sätt når vi effektivitet och synergier i samarbetet.

Vårt utvecklingssamarbete är strukturerat efter Naturskyddsföreningens fem verksamhetsområden: jordbruk, klimat, marina ekosystem/fiske, miljögifter och skog.

Jordbruk och livsmedelstrygghet

Här är småbrukare den primära målgruppen. Ökad livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hällbart sätt står i centrum för verksamheten och våra samarbetsorganisationer arbetar för att utveckla en produktion som baseras på lokala resurser, klimatanpassning och ekosystemtjänster. 

Handel och jordbrukspolitik påverkar fattigdomen i låg- och medelinkomstländer och viktiga målgrupper är därför också intressenter som kan påverka politiken – till exempel politiker och andra beslutsfattare, forskare och journalister. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer driver vi gemensamma kampanjer och erbjuder resurser för kapacitetsutveckling.

Våra samarbetsorganisationer inom jordbruk:

 • Arrangerar aktiviteter för att fördjupa småbrukares kunskaper inom jordbruksproduktion och produktionsteknik. De etablerar också lokala resurscentra där småbrukare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra brukare. 

 • Driver skolprogram inom hållbart jordbruk och mångfald i odling och natur. Man stödjer nätverk mellan lärare och bidrar med resurser för olika typer av aktiviteter i skolor.

 • Flera av våra samarbetsorganisationer hjälper också småbrukare att på olika sätt komma i kontakt med marknader och att få hjälp med certifiering för att kunna få ett merpris för sina produkter.

Klimat

Världens rika länder bär det stora ansvaret för klimatutsläppen – samtidigt är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast. Främsta målgruppen inom vårt globala klimatarbete är människor som lever i fattigdom och som är mycket sårbara för klimatförändringarna.

Vi samarbetar med organisationer som delar vår syn om att en global omställning till hållbar och förnybar energi är både möjlig och nödvändig. De arbetar särskilt för att marginaliserade människor och samhällen ska få större inflytande över samhällsutvecklingen. 

Våra samarbetsorganisationer inom klimat:

 • Stärker och organiserar lokalsamhällen som påverkas av klimatförändringar, bland annat för att försvara deras rättigheter och utveckla anpassningsstrategier. 

 • Påverkar politiker och beslutsfattare på nationell och internationell nivå att agera i en mer hållbar riktning. 

 • För en dialog med forskare, företag och internationella nätverk för att stärka klimatarbetet.

Marina ekosystem och fiske 

På det marina området arbetar vi med att stärka fiske- och kustsamhällen och påverka den internationella havs- och fiskepolitiken i en mer hållbar riktning.

Mangrove är ett ekosystem som vi särskilt arbetar med. Denna träskskog är livsviktig för lokalbefolkningen men hotad på många håll i världen. Odlingar av jätteräkor är ett av problemen. Därför är importörer, handlare och konsumenter i Sverige viktiga att påverka.

Ett annat exempel på fokusområde är EU:s fiskepolitik som tillåter rovdrift på havens resurser. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer skriver vi rapporter, driver processer för bättre regler, anordnar möten och uppvaktar politiker. 

Våra samarbetsorganisationer inom det marina området:

 • Bevakar småskaliga fiskearbetares rättigheter gentemot industriellt fiske och andra storskaliga industriprojekt.

 • Hjälper civilsamhället att stå upp för sina rättigheter, uppmärksamma brister och formulera nya lagförslag. 

 • Bidrar till att restaurera förstörda livsmiljöer genom att återplantera mangrove och till att minska fattigdom genom ekoturism och småskaliga handelsprojekt. 

 • Lyfter fram lokalsamhällena och för fram kustbefolkningarnas synpunkter i internationella processer.

Miljögifter

Här arbetar vi tillsammans inom två prioriterade områden. Det ena området är utvinning av mineral och fossila bränslen. Här är rättighetsarbetet – som rätten till ren miljö, landrättigheter och genusfrågor – en självklar del.

Det andra området är kemikalier i produkters livscykler. Området omfattar allt från förädling av råvaror, tillverkning av baskemikalier, tillverkning och konsumtion av konsumentprodukter samt återvinning av material. Också här finns starka rättighetsaspekter – inte minst rätten till information och till en ren miljö.

Våra samarbetsorganisationer inom miljögifter:

 • Arbetar med att informera om förekomsten av farliga kemikalier i miljön, i människor, och i konsumentprodukter. 

 • Upplyser och ger råd om hur risker med miljögifter och kemikalier ska minimeras.

 • Opinionsbildar och mobiliserar för att skapa tryck på beslutsfattare att agera mot missförhållanden.

 • Tar fram underlag till policydokument och påverkar företag och beslutsfattare. 

Tropisk skog

Urfolk har ofta en stark koppling till skogsområden och har särskilt erkända rättigheter genom internationella konventioner och deklarationer. Trots det är de ofta fattiga och diskriminerade. Urfolk och lokalbefolkningar är beroende av biologisk mångfald och ett hållbart brukande av skogen för att kunna leva. Ett stort problem är att deras rätt till mark att leva av inte erkänns.

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi för att företag och politiska beslutsfattare ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. Vi gör det genom rundabordssamtal, seminarier, rapporter och genom att delta i beslutsprocesser. Vi tar också fram råd till konsumenter.

Våra samarbetsorganisationer inom tropisk skog:

 • Utbildar och hjälper människor och lokalsamhällen att organisera sig och delta i beslut och processer som påverkar deras livsmiljö och sysselsättning. 

 • Driver rättsprocesser för att lokalbefolkningar och urfolk ska få rätt till sin mark.

 • Arbetar för ökat erfarenhetsutbyte där drabbade lokalsamhällen kan lära av varandra. 

 • Granskar finansiärer och företags verksamhet.

 • Påverkar internationella organ och beslut, exempelvis inom EU. 

Vill du veta mer? I högerspalten kan du ladda ner vår strategi för det globala arbetet (Globalkompassen), vår senaste Sida-ansökan för Nord-Sydprogrammet och vår senaste treårsredovisning.

Globala nyhetsbrevet

Följ oss och vårt globala arbete med natur och miljö.