Vargen behövs i en balanserad natur

Vargen och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med varg blir det balans i naturen och många andra arter gynnas.

Vargen är en hotad art i Sverige. Det finns för få vargar och det finns problem med inavel. Arten är inte livskraftig och därför är den rödlistad och skyddad enligt lag. 

Växter, växtätare och de som äter växtätarna är alla delar i ekosystemet som måste finnas för att naturen ska fungera. Därför har vargen, tillsammans med övriga rovdjur, en viktig roll i naturen. Utan dem blir det en obalans.

Vargen håller koll på växter och andra djur

Här är några sätt som vargen bidrar till biologisk mångfald och fungerande ekosystem:

  • Vargen håller efter växtätarna, både genom att påverka deras beteende och genom att döda de svagare individerna. Därför påverkar vargen även den vegetation som bytesdjuren normalt äter av. 
  • Vargen i Sverige äter framför allt älg. Älgstammen, som varje år skadar enorma mängder av unga tall- och lövträd, hålls efter av jägare och vargar. 
  • Vargens jakt på älg skiljer sig från jägarens när det gäller vilka djur som jagas. Om vargen kan välja så siktar de in sig på svaga och långsamma individer och medverkar på det sättet till att viktiga djur överlever och får sprida sina gener vidare till kommande generationer.

Utan varg blir naturen fattigare

Om vargen skulle försvinna, skulle det innebära rubbningar i ekosystemen. Forskning visar hur gnagare, mindre rovdjur, växtlighet och till och med trädens utbredning skulle påverkas negativt. Fler aspar, sälgar och rönnar kan till exempel växa till sig där det finns vargrevir för att trycket från de betande djuren, främst älg, är mindre. 

Vargens matrester kommer andra djur till glädje och äts av rovfåglar och andra rovdjur, till exempel järv, lodjur, björn, räv, kungsörn och havsörn. En del av lämningarna blir dessutom mat åt småfåglar under vintern och mat och husrum åt asätande insekter. 

Ekosystem vad är det?

Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett område, till exempel en bit natur och alla dess djur och växter samt marken, vattnet och klimatet. Vi människor är beroende av fungerande ekosystem för bland annat tillgång till ren luft, dricksvatten, mat, byggmaterial och naturens förmåga att utjämna klimatförändringar. 

Friska ekosystem består av en rik biologisk mångfald, det vill säga många olika växter, växtätare och rovdjur som trivs och frodas i sina olika livsmiljöer och som samspelar med varandra. Då har vi en natur i balans som bättre kan stå emot miljöförändringarna.

Låt rovdjuren leva

Stöd vårt arbete för att de fyra stora rovdjuren ska få finnas i vår natur.